logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

PARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r.

Jak podkreślono w raporcie PARP „Katalog dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące współpracy sektora edukacji i biznesu” z 2022 r., wyzwania jakie niesie za sobą funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są ściśle skorelowane z sektorem edukacji. Innowacyjność, działalność badawczo-rozwojowa, nowe technologie są głównym motorem wydajności i wzrostu gospodarczego. W krajach o wysokim potencjale gospodarczym od dawna praktykujących i stale poszukujących nowych płaszczyzn współpracy pomiędzy edukacją i biznesem, korzyści płynące z takich działań przekładają się na przewagę konkurencyjną. W Polsce współpraca ta rozwija się stopniowo, z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością zarówno w sektorze edukacji jak i przedsiębiorców.


Podmioty, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją i zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji pracowników, są promowane w konkursie PARP Pracodawca Jutra.


Konkurs jest  skierowany do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali ww. inicjatywy w obszarze rozwoju pracowników lub upowszechniania idei edukacyjnych. Ważnym jego aspektem jest także wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. 


Tegoroczna edycja konkursu obejmuje dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca. Łącznie przyznane zostaną cztery nagrody główne, 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.


„Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (np. prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.


Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.


Źródło: PARP

banner uniwersalny_PJ_2023_1920x1080www

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020