logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Prace Grupy roboczej ds. legislacji

W dniu 21 października 2021 r. odbyło się spotkanie członków Grupy roboczej ds. legislacji, w trakcie którego analizowano i dyskutowano nad istotnymi przepisami regulującymi obszar zainteresowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Przed spotkaniem eksperci otrzymali agendę spotkania przygotowaną przez Przewodniczącą grupy, mec. Magdalenę Osińską z wykazem tematów do omówienia. Uzgodniono z ekspertami, iż dokonają szczegółowej analizy wybranych tematów i przedstawią je podczas spotkania wraz z wnioskami oraz propozycjami zmian. Następnie odbyła się dyskusja wszystkich ekspertów grupy w celu rozważenia możliwych dalszych działań. Część omawianych tematów stanowiła kontynuację wcześniejszych prac grupy.
W części posiedzenia dotyczącego omówienia bieżących projektów i aktów prawnych z obszaru edukacji zawierających regulacje mogące mieć wpływ na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w sektorze Żywności Wysokiej Jakości:
  • Katarzyna Słoma przedstawiła zasady funkcjonowania i przyznawania środków z Krajowego Programu Szkoleniowego;
  • Piotr Grodzki omówił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, a także stan prac legislacyjnych nad Krajowym Planem Odbudowy w zakresie dotyczącym kwalifikacji w sektorze żywności;
  • Marcin Knapek przedstawił projekt pisma do organizacji dotyczący rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227) ze względu na potrzebę stworzenia nowej specjalności do rozporządzenia;
  • Włodzimierz Chróścik omówił problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym omówił pakiet „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” ws. rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, Ekspert poinformował o stanie prac nad projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym w zakresie dotyczącym prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości;
  • Milena Bodych-Biernacka dokonała analizy wybranych zawodów stricte żywnościowych i wskazała propozycję zmian do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1731);
  • Monika Żytowiecka przygotowała i przedstawiła do dyskusji projekt stanowiska legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391);
  • Jerzy Pałgan przedstawił do dyskusji projekt stanowiska legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497);
  • Agnieszka Lipińska przedstawiła do dyskusji projekt stanowiska legislacyjnego odnoszącego się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 20210 oraz z 2019 r. poz. 1636).
Stanowiska legislacyjne zatwierdzone przez Grupę zostały przekazane do przyjęcia przez członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

2021.10.21 Grupa ds. legislacji_M

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020