logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej

Rząd chce zwiększyć środki przewidziane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Będzie to dodatkowo ponad 400 mln zł rocznie. Podniesiona zostanie także wysokość dofinansowań dla pracodawców wypłacana z PFRON. Dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności zostanie np. podniesione z 1950 zł do 2400 zł.

Najważniejsze rozwiązania

 

 • Wysokość dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30 proc. środków,  zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.
  - Oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc.
  - Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
 • Podniesiona zostanie wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON.
  - Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności.
  - Z 1200 zł do 1350 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
  - Z 450 zł do 500 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
  - Rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów rządu. Dlatego sukcesywnie zwiększamy środki na ten cel. W 2015 r. nakłady na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami wynosiły 16 mld zł, natomiast w 2022 r. już 37,5 mld zł.  Oznacza to wzrost o ponad 100 proc.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020