logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2020"

Publikujemy raport PARP z bieżącej sytuacji na rynku pracy i podsumowanie informacji z publikacji udostępnionych w mijającym miesiącu:

  • Liczba zwolnień pracowniczych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pracodawcy starają się utrzymać dotychczas zatrudnionych pracowników, zdając sobie sprawę, że brak wykwalifikowanych osób do pracy będzie zjawiskiem długookresowym. Blisko 30% ankietowanych przedsiębiorców sektora przetwórstwa przemysłowego uważa, że braki wykwalifikowanej kadry stanowią istotną barierę dla dalszego rozwoju ich firmy (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).
  • Przedsiębiorcy nadal czekają na rozwój sytuacji – nie zwalniają, ale też nie zatrudniają – tak twierdzi 83% pracodawców. Poprawia się jednak perspektywa zatrudnienia w przyszłości (wzrost o 12% w IV kw. w stosunku do perspektyw na III kw. 2020 – Barometr ManPower Group).
  • Z badań DESI (Digital Economy and Society Index) z 2019 r. wynika, że ponad 40% Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Jest to barierą dla rozwoju przedsiębiorstw lub e-administracji oraz jedną z przyczyn pogłębiania się nierówności społecznych (Komisja Europejska, Facing the digital transformation). Jednocześnie z badania Deloitte „Milenialsi 2020” wynika, że tylko 43% milenialsów (w badaniu osoby urodzone w latach 1983 – 2002) uważa, że posiada część umiejętności i wiedzę wymagane przez rynek pracy, na który coraz większy wpływ wywiera koncepcja Przemysłu 4.0. A jak wynika z badania Procontent Communication blisko 40% badanych wskazuje, że z powodu wszechobecnej pandemii do ich pracy zostały wprowadzone nowe narzędzia technologiczne. 2 na 3 badanych przyznaje, że obecna sytuacja zmusiła ich do częstszego korzystania ze smartfonu i komputera. Jednocześnie w pracy zdalnej pracują oni znacznie dłużej i ciężej niż dotychczas.

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

  • elastyczności pracy specjalistów i menadżerów,
  • oczekiwaniach młodych osób (do 25 r.ż.) względem pracodawców,
  • postrzeganiu i dzieleniu między kobiety i mężczyzn zobowiązań opiekuńczych i zawodowych,
  • roli pracodawców w rozwoju umiejętności pracowników (badanie Międzynarodowej Organizacji Pracy),
  • szkolnictwie zawodowym, któremu poświęcona jest publikacja OECD – Education at a Glance 2020.
Życzymy przyjemnej lektury.

Źródło: www.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020