logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raporty - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2020" oraz "Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy"

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce:

"Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2020" - Raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym i obejmują okres sprawozdawczy od momentu ukazania się poprzedniego raportu, w przypadku niniejszego wydania – od 20 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, ze zrozumiałych względów odnoszące się w znacznej części do zmian na rynku wywołanych pandemią koronawirusa (COVID-19). Odpowiedzą polskiego rządu na spowodowany nią kryzys gospodarczy są m.in. kolejne wersje tzw. tarczy antykryzysowej. 31 marca weszła w życie „Tarcza 1.0” (Dz.U. poz. 568), 17 kwietnia br. – „Tarcza 2.0” (Dz.U. poz. 695), 16 maja br. – „Tarcza 3.0” (Dz.U. poz. 875), 23 czerwca br. – „Tarcza 4.0” (Dz.U. poz. 1086).

Z dostępnych danych widać, że:

  • w czerwcu wzrosła liczba ofert pracy w stosunku do maja;
  • nastąpił duży odpływ pracowników z zagranicy, którzy powrócili do swoich domów;
  • pracodawcy zmniejszyli wymagania względem kandydatów do pracy (dotyczy zarówno doświadczenia jak i wykształcenia);
  • osoby najczęściej poszukują pracy w takich sektorach jak hotelarstwo i gastronomia, kultura, rozrywka, rekreacja, sport, telekomunikacja i IT – a więc także tych, które zostały mocno dotknięte pandemią koronawirusa;
  • spodziewany jest wzrost niedopasowania umiejętności pracowników do oczekiwań pracodawców, a także zwiększenie nierówności na rynku pracy – bowiem kryzys COVID-19 dotyka w większości kobiety. Odpowiedzią może być przekwalifikowanie w kierunku zawodów przyszłości związanych z nowymi technologami (AI, testowanie, Praca 4.0, itp.). Ale jak wynika z raportu „Czwarta rewolucja przemysłowa” – w dłuższej perspektywie czasu takie zmiany będą miały większy negatywny wpływ na zawody obecnie wykonywane w większości przez mężczyzn, zatem planowanie interwencji w tym zakresie musi być bardzo uważne;
  • nowe technologie, Praca 4.0 są postrzegane przez Komisję Europejską jako jedno z lekarstw na starzejące się społeczeństwo i zwiększenie wydajności pracy w przyszłości; Cedefop szacuje, że w związku ze zmianami na rynku pracy prawie połowa dorosłej populacji UE będzie potrzebowała podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego;
  • szacuje się, że w Europie ok. 30% ludności aktywnej zawodowo będzie świadczyło pracę w formie zdalnej. Niewiele krajów europejskich posiada przepisy chroniące równowagę życia zawodowego i prywatnego w sytuacji wykonywania jej zdalnie. Takie można znaleźć w legislacji Belgii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Spośród tych tylko we Francji regulacje dotycząc telepracowników są uzgadniane na poziomie przedsiębiorstwa.

"Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy" W raporcie poruszone zostały tematy m. in. oddziaływania nowoczesnych technologii na rynek pracy i perspektywy jego zmian, w tym zmian w zakresie poszukiwanych kwalifikacji, zagrożeń i szans, które te technologie niosą.

Raport przygotowano na podstawie tzw. przeglądu systematycznego – wieloetapowego, rzetelnego przeglądu dostępnej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych. Wybrano najważniejsze i najciekawsze badania i analizy, które na ogół mają charakter przekrojowy i mogą stanowić źródło wszechstronnej wiedzy dla czytelnika. Opracowanie przedstawia zarówno praktyki międzynarodowe na poziomie światowym i europejskim, jak i rozwiązania w poszczególnych krajach, aby jak najszerzej przedstawić strategie stosowane w celu dopasowania kwalifikacji pracowników do wymogów rynku.


Raporty znajdują się do pobrania w sekcji Publikacje/Raporty>>

Życzymy przyjemnej lektury.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020