logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rozpoczęty nabór ekspertów do Grupy ds. legislacji

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką w ramach, funkcjonującej w projekcie grupy roboczej ds. legislacji dotyczącą kwalifikacji i kompetencji pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług eksperckich i obejmuje działania analityczne i badawcze w ramach prac grupy roboczej ds. legislacji, której celem będzie: 1) opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości, w tym omawianie wpływu tych zmian na sektor żywności i jego kadry; 2) proponowanie rekomendacji rozwiązań lub zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na poprawę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze żywności wysokiej jakości, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). 3. W ramach świadczenia usługi eksperckiej obowiązkowym jest udział w posiedzeniach grupy roboczej ds. legislacji, opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości oraz proponowanie rekomendacji rozwiązań lub zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na poprawę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze żywności wysokiej jakości. 

Zamawiający wybierze 10 Wykonawców. 

Zamawiający przewiduje spotkania w ramach grupy eksperckiej nie rzadziej 1 raz na kwartał do sierpnia 2022 r. maksymalna liczba planowanych spotkań wynosi 12 spotkań liczone średnio po 4 godziny. Spotkania odbywać się będą zarówno w formie zdalnej jak i w formie stacjonarnej każdorazowo w Warszawie. Forma spotkania uzależniona będzie od potrzeb, możliwości technicznych oraz sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID19. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Rozdział 5.9 „Nie jest dopuszczalne angażowanie przez Zamawiającego jako personelu projektu pracowników Partnerów i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne zlecanie przez Zamawiającego zakupu towarów lub usług Partnerom i odwrotnie”. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności>>

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020