logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

V posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

V posiedzenie członków Rady odbyło się w formie zdalnej w dniu 2 marca 2021 r. i stanowiło panel podsumowujący badania przeprowadzanego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakości na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum trzech firm:

  • PBS Sp. z o.o., 
  • MCM Institute Poland Sp. z o.o., 
  • EGO s.c. oraz Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.

Celem głównym badania jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży: żywność wysokiej jakości (dalej określana mianem żywości lub branży żywności) – kod PKD: C.10, poprzez:

  1. określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży żywności wysokiej jakości i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje,
  2. określenie krótko i średniookresowych wyzwań (horyzont 3/maksymalnie 5 lat), przed jakimi stoi branża żywność wysokiej jakości w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.

Głównym celem panelu było omówienie wyników z dotychczas przeprowadzonego badania jakościowego, które prowadzone było od listopada 2020 r. do połowy lutego 2021 r. W ramach badania przeprowadzono 30 wywiadów indywidualnych oraz 4 panele eksperckie.

Członkowie Rady przed spotkaniem mieli możliwość zapoznania się ze zdiagnozowanymi procesami biznesowymi, propozycjami kluczowych stanowisk oraz profili kompetencyjnych, które uwzględniały uwagi zgłoszone na wcześniejszych etapach badania.

Po wstępnym przedstawieniu wyników badania, członkowie Rady pracowali w mniejszych grupach, omawiając stanowiska i przygotowane opisy profili, natomiast podsumowanie trendów i wyzwań odbyło się na połączonym spotkaniu. Wymienione aspekty dotyczyły m.in. zagadnień społeczno-gospodarczych, relacji pracodawca-pracownik, rozwiązań technologicznych i wymagań prawno-środowiskowych.

 

www

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020