logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

„Rynek pracy w marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – nowe raporty

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma najnowszymi raportami dotyczącymi rynku pracy w Polsce. 

"Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2020" - jest to dziewiętnasty z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym i obejmują okres sprawozdawczy od momentu ukazania się poprzedniego raportu. Niniejszy raport dotyczy okresu od 23 lutego 2020 r. do 22 marca 2020 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

"Alternatywne formy pracy" - Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu.Coraz bardziej elastyczne podejście do rynku pracy wiąże się ze zmianami społecznymi, gospodarczymi a przede wszystkim technologicznymi. Rynek pracy stale ewoluuje i opisane w tym raporcie formy zatrudnienia nie stanowią zamkniętego katalogu.

Życzymy przyjemnej lektury.

Źródło: www.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020