logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Rada

Członkostwo

Członkami Rady mogą być przedstawiciele następujących typów instytucji (podmiotów):
1) przedsiębiorców i pracodawców, w tym:
    a) przedstawiciele dużych przedsiębiorstw – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
    b) przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw – 1-2 (jedna/dwie) osoby;
2) organizacje pracodawców i pracowników, w tym:
    a) przedstawiciele związków zawodowych – 1 (jedna) osoba,
    b) przedstawiciele związków pracodawców  1 (jedna) osoba, inni niż Partnerzy, o których mowa w pkt 7 poniżej;
3) instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym:
    a) reprezentanci uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  oraz 2 innych uczelni kształcących na kierunku żywienie człowieka lub technologia żywności – 1-3 (jedna/ dwie/ trzy) osoby,
    b) przedstawiciele edukacji nieformalnej – firmy prowadzące szkolenia dla branży – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
    c) przedstawiciel średniej szkoły technicznej specjalizującej w zawodach produkcji spożywczej – 1 (jedna) osoba;
4)   instytucje współodpowiedzialne za określanie podstaw programowych i ramy kwalifikacji, w tym:
    a) przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji – 1 (jedna) osoba,
    b) przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dział administracji rządowej: szkolnictwo wyższe i nauka) – 1 (jedna) osoba;
5) instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru, oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia działalności Rady, w tym:
    a) przedstawiciele resoru rolnictwa, reprezentującego trzy działy administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
    b) przedstawiciele – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – 1-2 (jedna/dwie) osoby;
6) Radę Rynku Pracy – 1 (jedna) osoba;
7) Partnerów, w tym:
    a) PFPŻ – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
    b) SGGW – 1 (jedna) osoba,
    c) UPEMI – 1 (jedna) osoba,
    d) FBZPR – 1 (jedna) osoba.

pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych.

Kryteria formalne

 • reprezentować instytucję (podmiot) wymieniony powyżej,
 • zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w Regulaminie Rady,
 • złożyć w oryginale następujące dokumenty członkowskie: deklarację przystąpienia do Rady, rekomendację kandydata na członka Rady wystawioną przez instytucję zgłaszającą, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, krótką notkę biograficzną.

Kryteria merytoryczne

 • otrzymać rekomendację instytucji (podmiotu) zgłaszającej wymienionej powyżej,
 • posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, współpracy z sektorem lub doświadczenie w obszarze rynku pracy.

Korzyści dla członków z aktywnego uczestnictwa i pozostawania w Radzie oraz korzyści dla pozostałych interesariuszy z aktywnej pracy członków Rady:

 • Sektorowa Rada jest ciałem opiniotwórczym, a wyniki prac będą miały wymiar systemowy,
 • możliwość realnego wpływu na kształtowanie strony podażowej rynku pracy w kontekście kompetencji i kwalifikacji (KiK),
 • sposobność udziału w wielu spośród planowanych kilkudziesięciu seminariów eksperckich, których rezultatem będą rekomendacje i wytyczne systemowe w obszarze identyfikacji, definiowania i kształtowania KiK w sektorze oraz zmian i rozwiązań legislacyjnych,
 • możliwość pracy nad konstruowaniem kształtu i wytycznych oraz opiniowaniem sektorowej ramy kwalifikacji, co w rezultacie przyniesie oczekiwane przez interesariuszy efekty długookresowe,
 • perspektywa udziału w ogólnopolskich konferencjach naukowo-eksperckich,
 • dostęp do najnowszych raportów z badań prowadzonych w ramach projektu na temat obecnego stanu sektora w kontekście KiK oraz do elektronicznego newsletteru,
 • możliwość udziału w promowaniu wydarzeń realizowanych w ramach projektu (w szczególności możliwość wyrażania opinii, stanowisk, rekomendacji i wniosków podczas wywiadów).

Prace w SR będą w dłuższym horyzoncie czasowym przynosić wymierne korzyści wszystkim interesariuszom sektora poprzez przełamywanie barier kompetencyjnych, lepsze dostosowanie pracowników do wymogów rynku pracy, co w konsekwencji przełoży się na sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie podmiotów sektora (przedsiębiorców i pracodawców). 

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020