logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Grupy robocze

Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem

Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem, w skład której wchodzą eksperci od rynku pracy oraz szkolnictwa wszystkich poziomów ma za zadanie:
1)      przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
2)      współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców;
3)      opiniowanie lub rekomendowanie programów edukacyjnych, podstaw programowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów uczenia się;
4)      monitoring rynku pracy pod względem zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach branży;
5)      przeprowadzenie warsztatów regionalnych z udziałem szkół, uczelni i firm szkoleniowych oraz przedsiębiorców mających problem ze znalezieniem kadr różnego szczebla, w trakcie których zostaną przedstawione dobre praktyki współpracy edukacja-biznes oraz przeprowadzone zostaną działania inicjujące nawiązanie porozumień edukacyjnych;
6)      przygotowanie informatorów dla edukacji i biznesu, które zostaną rozesłane do szkół i przedsiębiorców w nakładzie 2000 sztuk oraz w wersji elektronicznej.

Ekspert ds. współpracy pracodawców z edukacją pozostaje w kontakcie ze szkołami i firmami w zakresie porozumień edukacyjnych.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020