logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Publikacje/Raporty

Rekomendacje Rady:
Publikacje Rady:
 1. Monografia naukowa „Sektor spożywczy - od kompetencji pracowników do jakości żywności” >>
 2. Materiał edukacyjno-informacyjny dla instytucji rynku pracy >>
 3. "Katalog dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące współpracy sektora edukacji i biznesu" >>
Stanowiska legislacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości:
 1. Stanowisko w przedmiocie zmian do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 2. Stanowisko dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 3. Stanowisko odnośnie do proponowanych zmian w zakresie przepisów dotyczących praktyk absolwenckich
 4. Stanowisko w przedmiocie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 5. I stanowisko (tabela) oraz II stanowisko w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
 6. odnośnie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1731) – możliwości zmiany tabeli, w celu połączenia niektórych kwalifikacji, a w konsekwencji zmniejszenia liczby egzaminów i uelastycznienia obowiązujące obecnie regulacji
 7. odnośnie do proponowanych zmian w zakresie finansowania przygotowania zawodowego młodocianych
 8. odnośnie do proponowanych zmian regulacji dotyczących przygotowania zawodowego dorosłych
 9. odnośnie proponowanych zmian Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej zastosowania (Dz.U.2018.227)
 10. uzupełniające stanowisko z dnia 15 listopada 2021 roku dot. praktycznej nauki zawodu
 11. odnośnie do proponowanych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636)
 12. dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
 13. dotyczące inicjatywy pn. „Umiejętności osób dorosłych – indywidualne rachunki szkoleniowe: narzędzie służące poprawie dostępu do szkoleń”
 14. dotyczące projektu pt. Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie
Newsletter informacyjny Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości:

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020