logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Rada

Regulamin Pracy Rady

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, dalej jako: „Rada”.
 2. Zadania i obsługa Rady będą realizowane przez  Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, dalej jako: „PFPŻ” oraz Partnerów, do których zaliczamy:
  1)  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie, dalej jako: „SGGW”;
  2)  Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, dalej jako: „UPEMI”;
  3)  Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, dalej jako: „FBZPR”.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Grupie Inicjatywnej – oznacza to grupę osób, w skład której wchodzą: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel PFPŻ ZP oraz po jednym przedstawicielu podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, która odpowiada za przygotowanie propozycji składu Rady oraz przygotowanie niniejszego regulaminu;
 2. Agencji – oznacza to Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, z późn. zm.);
 3. Grupie Monitorującej – oznacza to grupę osób, w skład której wchodzi: Animator, Kierownik Projektu[1], Sekretarz, eksperci prowadzący grupy robocze, ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi;
 4. Sektorze – oznacza sektor żywności wysokiej jakości zgodnie z definicją Krajowe Inteligentne Specjalizacje;
 5. SBKL (lub BBKL) – oznacza skrót od Sektorowe Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego (lub odpowiednio Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego).

§ 3.

 1. Regulamin określa organizację i funkcjonowanie Rady oraz zasady koordynacji działań Rady z aktywnościami zapisanymi w harmonogramie realizacji Projektu[2].
 2. Rada jest radą sektorową w rozumieniu art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Rada działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu, rocznych planów pracy oraz harmonogramu Projektu[3].
 4. Rada zostaje powołana na czas określony do dnia 29 listopada 2023 r.

§ 4.

 1. Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy.
 2. Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
  1)     zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
  2)     utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia  do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
  3)     prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości,
  4)     opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
  5)     działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).
 3. Do głównych zadań Rady należy:
  1)     zapewnienie funkcjonowania Rady;
  2)     wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w Sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
  3)     współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
  4)     określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w Sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę;
  5)     identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz Sektora w obszarze kwalifikacji;
  6)     przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do: instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
  7)     przekazywanie informacji na temat specyficznych potrzeb Sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w Sektorze;
  8)     obsługa procesu realizacji działania 2.21 typ 4 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

§ 5.

 1. W skład Rady wchodzi co najmniej 16 i co najwyżej 24 członków reprezentujących następujących interesariuszy:
  1)   przedsiębiorców i pracodawców, w tym:
        a)  przedstawiciele dużych przedsiębiorstw – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
        b) przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw – 1-2 (jedna/dwie) osoby;
  2)   organizacje pracodawców i pracowników, w tym:
        a) przedstawiciele związków zawodowych – 1 (jedna) osoba,
        b) przedstawiciele związków pracodawców  - 1 (jedna) osoba, inni niż Partnerzy, o których mowa w pkt 7 poniżej;
  3)   instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym:
        a) reprezentanci uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  oraz 2 innych uczelni kształcących na kierunku żywienie człowieka lub technologia żywności – 1-3 (jedna/ dwie/ trzy) osoby,
        b) przedstawiciele edukacji nieformalnej – firmy prowadzące szkolenia dla branży – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
        c) przedstawiciel średniej szkoły technicznej specjalizującej w zawodach produkcji spożywczej – 1 (jedna) osoba;
  4)   instytucje współodpowiedzialne za określanie podstaw programowych i ramy kwalifikacji, w tym:
        a) przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji – 1 (jedna) osoba,
        b) przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dział administracji rządowej: szkolnictwo wyższe i nauka) – 1 (jedna) osoba;
  5)   instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru, oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia działalności Rady, w tym:
        a) przedstawiciele resoru rolnictwa, reprezentującego trzy działy administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne) – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
        b) przedstawiciele – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – 1-2 (jedna/dwie) osoby;
  6)   Radę Rynku Pracy – 1 (jedna) osoba;
  7)   Partnerów, w tym:
        a) PFPŻ – 1-2 (jedna/dwie) osoby,
        b) SGGW – 1 (jedna) osoba,
        c) UPEMI – 1 (jedna) osoba,
        d) FBZPR – 1 (jedna) osoba.
 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje i odwołuje członków Rady na wniosek Prezesa Agencji.

§ 6.

 1. Kandydaci na członków Rady, zgłaszani są ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, za pośrednictwem Prezesa Agencji, przez Grupę Inicjatywną w przypadku powołania pierwszego składu Rady, a następnie przez Prezydium Rady.
 2. Kandydatury na członków Rady zgłaszane są przez interesariuszy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-7.
 3. Kandydat na członka Rady powinien spełniać następujące kryteria:
  1)  być reprezentantem jednego z interesariuszy, o których mowa w ust. 1;
  2)  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz Sektora, w odniesieniu interesariuszy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 7;
  3)  zadeklarować aktywny udział w pracach Rady oraz chęć reprezentowania Rady w działaniach zewnętrznych związanych z tematyką pracy Rady.
 4. Spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 3, stwierdza Grupa Inicjatywna w przypadku powołania pierwszego składu Rady, a następnie Grupa Monitorująca.
 5. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

§ 7.

 1. Członkostwo w Radzie wygasa z końcem kadencji Rady.
 2. Odwołanie członka Rady przed zakończeniem kadencji Rady może nastąpić w przypadku:
  1)  rażącego naruszenia zasad obowiązujących Radę;
  2)  nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej dwóch kolejnych posiedzeniach Rady;
  3)  nieusprawiedliwionego powstrzymywania się od prac w Radzie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  4)  rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady;
  5)  odwołania członka Rady przez instytucję rekomendującą.
 3. Prezydium Rady podejmuje uchwałę, w której stwierdza wystąpienie okoliczności uzasadniającej odwołanie członka Rady, o której mowa ust. 2 pkt 2 - 4.
 4. Rada podejmuje uchwałę, w której stwierdza wystąpienie okoliczności uzasadniającej odwołanie członka Rady, o której mowa ust. 2 pkt 1.
 5. Wniosek do Prezydium w sprawie odwołania lub powołania członka Rady ma prawo złożyć:
  1)  każdy członek Rady;
  2)  podmiot rekomendujący na członka Rady.
 6. Prezydium Rady występuje do Prezesa Agencji z wnioskiem o odwołanie lub powołanie nowego członka Rady, w trakcie kadencji Rady, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
 7. Po odwołaniu członka Rady przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Prezydium Rady podejmuje uchwałę w sprawie rekomendowania nowego członka Rady z grupy interesariuszy, której członek został odwołany, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

§ 8.

 1. Członek Rady ma prawo:
  1)  udziału w pracach Rady i grup roboczych;
  2)  głosowania w sprawach będących przedmiotem obrad;
  3)  uczestnictwa (w charakterze eksperta) w realizacji zlecanych przez Radę badań i analiz dotyczących rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia na potrzeby tego rynku;
  4)  uczestnictwa w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach;
  5)  zachęcania środowiska, które reprezentuje do aktywnego udziału w badaniach dotyczących rynku pracy w branży, udział w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku pracy.
 2. Członek Rady ma obowiązek:
  1)  osobistego udziału w posiedzeniach Rady, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10;
  2)  przekazywania propozycji podejmowania przez Radę działań mieszczących się w zakresie jej kompetencji;
  3)   przekazywania interesariuszom, których reprezentuje w Radzie, informacji o prowadzonych przez Radę działaniach na rzecz rozwoju rynku pracy w Sektorze oraz wynikach prowadzonych badań;
  4)  udziału w BBKL oraz badaniach ewaluacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu sektorowych rad ds. kompetencji prowadzonych na zlecenie PARP.
 3. Członkowie Rady mogą być członkami grup roboczych oraz zespołów eksperckich powoływanych do realizacji poszczególnych zadań.

§ 9.

 1. Członkowie Rady i grup roboczych zamieszkali poza miejscem posiedzenia Rady lub grupy roboczej, na własny wniosek, mogą uzyskać refundację kosztów przejazdu:
   1)   publicznymi środkami transportu, na podstawie biletów imiennych;
   2)   niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu;
   3)   transportem prywatnym, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na odcinku od miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady lub grupy roboczej.
 2. Dopuszczalne środki transportu publicznego, o których mowa w ust. 1, to: autobus, pociąg typu EC, EIC – 2 klasa, w przypadku pociągów typu TLK, IR, OSO, POS – 1 i 2 klasa, samolot do wysokości kosztów przejazdu 2 klasą EIC.
 3. W przypadku, gdy na odcinku od miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady lub grupy roboczej brak jest możliwości skorzystania z publicznych środków transportu, koszty przejazdu są refundowane zgodnie zasadami określonymi w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, po złożeniu stosownego  oświadczenia przez członka Rady lub grupy roboczej, zawierającego wskazanie pokonanej trasy i jej odległości oraz pojemności skokowej silnika samochodu[4].

§ 10.

 1.  Pracami Rady kieruje 5 - osobowe Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:
   1)     Animator Pracy Rady;
   2)     wybrani przez Radę spośród jej członków przedstawiciele:
         a)    pracodawców lub związku pracodawców,
         b)    organizacji pracowników,
         c)    edukacji,
         d)    instytucji pełniącej funkcję regulatora.
 2. Wybór członków Prezydium Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nastąpi poprzez zgłoszenie listy kandydatów z członków grup interesariuszy, a następnie wybór w drodze głosowania tajnego wszystkich członków Rady. Członkami Prezydium Rady zostają członkowie, którzy zdobędą największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez więcej niż jednego kandydata, przeprowadzany jest dodatkowy wybór pomiędzy tymi kandydatami, w drodze głosowania tajnego wszystkich członków Rady.
 3. Do zadań Prezydium Rady należy:
  1)    zapewnienie reprezentatywności interesariuszy Sektora w Radzie; w przypadku zaburzenia proporcji grup interesariuszy Prezydium Rady może zaproponować powiększenie składu Rady w celu wyrównania proporcji;
  2)    wykonywanie czynności związanych z odwoływaniem lub powoływaniem członków Rady, o których mowa w § 7;
  3)    wybór członków do grup roboczych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2;
  4)    opracowanie szczegółowego planu działania na najbliższy rok.
 4. Decyzje Prezydium Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium Rady.
 5. Dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji przez członków Prezydium w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co zostaje udokumentowane w protokole.
 6. Przewodniczący Prezydium Rady zostanie wybrany na 4-letnią kadencję, ze składu Prezydium. Przewodniczącym zostaje członek Prezydium, który zdobędzie największą liczbę głosów, w głosowaniu na członka Prezydium Rady, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
 7. Przewodniczący Prezydium Rady pełni następujące funkcje:
  1)    przewodniczy posiedzeniom Rady;
  2)    zwołuje posiedzenia Rady;
  3)    kieruje pracami Prezydium Rady;
  4)    reprezentuje Prezydium Rady w sprawach dotyczących jej działalności,
  5)     wyznacza kierunki pracy Prezydium Rady.

§ 11.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rady nastąpi:
  1)   ukonstytuowanie Rady;
  2)   wybór Prezydium Rady;
  3)   wybór Przewodniczącego Prezydium Rady;
  4)   przyjęcie regulaminu pracy Rady;
  5)   przyjęcie planu pracy Rady na najbliższy rok;
  6)   przyjęcie planu pracy Rady w perspektywie długookresowej.
 2.  Plan pracy Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, będzie aktualizowany co roku na jesiennym posiedzeniu Rady.
 3. Co roku przed jesiennym posiedzeniem Rady, o którym mowa w ust. 2, Animator Pracy Rady we współpracy z Sekretarzem przygotuje raport funkcjonowania Rady, do którego wkładem będą raporty indywidualne przygotowane przez grupy robocze, o których mowa w § 13 ust. 1.
 4. Raport funkcjonowania Rady powinien zawierać następujące obszary:
  1)    organizacja i zarządzanie;
  2)    inicjatywy podejmowane przez Radę;
  3)    efektywność i komunikacja;
  4)    aktywność badawcza i analityczna.

§ 12.

 1. Posiedzenia Rady będą zwoływane raz na kwartał przez Przewodniczącego Prezydium Rady, co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.
 2. Posiedzenia Rady, których przedmiotem będzie sprawozdanie roczne zwołane mogą zostać również przez Grupę Monitorującą.
 3. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady w głosowaniach jawnych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
 4.  Dla ważności decyzji Rady wymagana jest obecność członków Rady dysponujących co najmniej 60% głosów.
 5. Wszyscy członkowie Rady na posiedzeniach Rady mają po jednym głosie, z wyjątkiem członków Rady będących członkami Prezydium, którzy dysponują dwoma głosami.
 6. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani eksperci z poszczególnych dziedzin, bez prawa głosu, ale z prawem zgłaszania uwag. Lista ekspertów powinna być zgłoszona do Prezydium Rady przed posiedzeniem.
 7. Rada podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
  1)   uchwalanie rocznego sprawozdania z prac Rady;
  2)   formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w Sektorze;
  3)   uchwalanie rocznych planów działania Rady;
  4)   uchwalenie planu pracy Rady w perspektywie długookresowej.
 8. Animator uczestniczy w posiedzeniach Rady bez prawa głosu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Animator pełni jednocześnie funkcję członka Rady.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez członków Rady w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady. Protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Rady.
 10. Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach Rady osoby upoważnionej przez członka Rady, w przypadku gdy nie może on uczestniczyć osobiście. Osoba taka posiada status obserwatora bez prawa głosu. Do osoby upoważnionej stosuje się odpowiednio § 9.

§ 13.

 1. W celu zapewnienia efektywności pracy Rady i realizacji jej zadań powołuje się trzy grupy robocze:
  1)    Grupa robocza ds. legislacji;
  2)    Grupa robocza ds. badań kompetencji w sektorze;
  3)    Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem;
 2. Powołuje się Grupę Monitorującą mającą za zadanie w szczególności:
  1)    monitorowanie prac Rady, w tym prac grup roboczych, o których mowa w ust. 1;
  2)    dokonanie raz w roku oceny realizacji zadań zawartych w planie pracy Rady;
  3)    określenie wymagań stawianych ekspertom będących członkami grup roboczych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4;
  4)    stwierdzenie spełnienia przez kandydatów na członków Rady kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.
 3. W skład grup roboczych, o których mowa w ust. 1, wchodzą eksperci, w tym:
  1)    ekspert odpowiedzialny za pracę grupy roboczej, będący pracownikiem PFPŻ ZP albo jednego z podmiotów, którym PARP powierzył powołanie Rady[5] , o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3;
  2)    eksperci wybrani w drodze konkursu, zgodnie z zasadą konkurencyjności, odrębnie do każdej grupy roboczej, po 10 ekspertów, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4.
 4. Eksperci, o których mowa w ust. 3, powinni:   
  1)    posiadać wiedzę i doświadczenie w szczególności w zakresie: edukacji, szkolnictwa wyższego, rynku pracy, sektora spożywczego;
  2)    posiadać doświadczenie w działaniach zmierzających do dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprzez:
  a)    udział w opiniowaniu lub tworzeniu programów edukacyjnych lub podstaw programowych,
  b)    współpracę z jednostkami edukacyjnymi w zakresie przygotowania do zawodów lub pracy w sektorze.
 5. Eksperci będący członkami grup roboczych pobierają wynagrodzenia za pracę w grupach roboczych.
 6. Spotkania grup roboczych, o których mowa w ust. 1, oraz Grupy Monitorującej, o której mowa w ust. 2, odbywają się co najmniej raz na kwartał i organizowane są co najmniej 7 dni roboczych przed posiedzeniami Rady.
 7. Grupa robocza ds. legislacji ma za zadanie:
  1)    przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
  2)    przygotowywanie stanowisk legislacyjnych lub ekspertyz dotyczących wpływu prawodawstwa na kształtowanie kompetencji w branży;
  3)    rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w Sektorze;
  4)    monitoring legislacji oraz konsultacje dot. aktów prawnych;
  5)    omawianie wpływu zmian legislacyjnych na sektor i jego kadry;
  6)    przygotowywanie wkładów merytorycznych do stanowisk Rady na jej wniosek;
  7)    przygotowywanie, w razie potrzeby, projektów nowych aktów prawnych.
 8. Zadanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, może zostać powierzone ekspertom zewnętrznym, w razie stwierdzenia takiej potrzeby. W przypadku, gdy powierzenie zadań, o których mowa powyżej będą finansowane w ramach projektu nr POWR.02.12.00-SR02/18, działania związane z powierzeniem będą prowadzone na zlecenie Rady wyłącznie przez podmioty, którym PARP powierzył powołanie i prowadzenie Rady.
 9. Ekspert ds. legislacji będzie utrzymywał stały kontakt z instytucjami pełniącymi funkcje regulacyjne w kraju.
 10. Grupa robocza ds. badań kompetencji w Sektorze ma za zadanie:
  1)      przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
  2)      określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w Sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach;
  3)      zlecanie badań dotyczących pkt 1;
  4)      przygotowanie raportu wyjściowego „Kompetencje w branży spożywczej” stanowiący zestawienie obecnej sytuacji w branży spożywczej, przegląd statystyczny i piśmiennictwa krajowego oraz międzynarodowego – analizy literatury światowej w kontekście przezwyciężania niedopasowania kompetencyjnego szczególnie wśród pracowników w najtrudniejszej sytuacji, w tym w wieku powyżej 50 lat i pracowników o niskich kwalifikacjach;
  5)      przeprowadzenie  seminariów, w ramach których opracuje wytyczne do badania SBKL (raport) w tym określenie obszarów badawczych, narzędzi do badania, interpretacji wyników na potrzeby Sektora;
  6)      przygotowanie rekomendacji dla Agencji obejmujących potrzeby badawcze Sektora;
  7)      prowadzenie monitoringu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców Sektora, w tym sposób prognozowania zapotrzebowania na kompetencje w Sektorze, ze wskazaniem inteligentnych specjalizacji, we współpracy z Ekspertem ds. współpracy pracodawców z edukacją.
 11. Za realizację zadań Grupy roboczej ds. badań kompetencji w  Sektorze odpowiedzialny będzie Ekspert ds. badań kompetencji w sektorze, który będzie koordynował merytorycznie pracę tej grupy oraz na stałe współpracował z Agencją w zakresie prowadzenia badania SBKL.
 12. Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem, w skład której wchodzą eksperci od rynku pracy oraz szkolnictwa wszystkich poziomów ma za zadanie:
  1)      przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
  2)      współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców;
  3)      opiniowanie lub rekomendowanie programów edukacyjnych, podstaw programowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów uczenia się;
  4)      monitoring rynku pracy pod względem zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach branży;
  5)      przeprowadzenie warsztatów regionalnych z udziałem szkół, uczelni i firm szkoleniowych oraz przedsiębiorców mających problem ze znalezieniem kadr różnego szczebla, w trakcie których zostaną przedstawione dobre praktyki współpracy edukacja-biznes oraz przeprowadzone zostaną działania inicjujące nawiązanie porozumień edukacyjnych;
  6)      przygotowanie informatorów dla edukacji i biznesu, które zostaną rozesłane do szkół i przedsiębiorców w nakładzie 2000 sztuk oraz w wersji elektronicznej.
 13. Ekspert ds. współpracy pracodawców z edukacją będzie pozostawał w kontakcie ze szkołami i firmami w zakresie porozumień edukacyjnych.
 14. Grupy robocze raz w roku przygotowują raporty ze swojej pracy w terminie wskazanym przez Kierownika Projektu1 umożliwiającym przygotowanie rocznego raportu Rady. Raporty z prac grup roboczych uwzględniają w szczególności obszary, o których mowa w § 11 ust. 4.

§14.

 1. W trakcie spotkań Grupy Monitorującej omawiane będą etapy zaplanowanych działań oraz zadania planowane na najbliższy miesiąc.
 2. Kierownik Projektu[6], w ramach monitoringu zarządczego, jest odpowiedzialny za:
  1)       bieżące kontrolowanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań;
  2)       wdrażanie działań naprawczych, w przypadku opóźnień przy realizacji zadań;
  3)       delegowanie realizacji poszczególnych zadań Partnerom we współpracy ze wskazanymi ekspertami, w celu usprawnienia realizacji prac Rady.
 3. Przystępując do realizacji zadań Rady  Kierownik Projektu[7] wraz z Animatorem Pracy Rady są odpowiedzialni za opracowanie rejestru ryzyk, który zawiera:
  1)       działania lub elementy działań Rady, które mają krytyczne znaczenie dla zapewnienia jakości jej pracy;
  2)       opis ryzyka niepowodzenia działań, o których mowa w pkt 1;
  3)       opis środków zapobiegawczych - działań jakie trzeba będzie podjąć w celu wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk oraz działań, które będzie trzeba podjąć w wypadku wystąpienia negatywnych efektów danego ryzyka.
 4. Ekspert ds. kontaktów z  partnerami społecznymi będzie odpowiadał za:
  1)       prowadzenie wymiany informacji i opinii ze związkami pracodawców i pracowników oraz związkami zawodowymi;
  2)       stworzenie i bieżące uzupełnianie bazy partnerów społecznych;
  3)       opracowanie planu komunikacji Rady.

§ 15.

 1. Ze względu na rozległość Sektora, którego dotyczy funkcjonowanie Rady, do wykonania określonych zadań Rada może powoływać zespoły eksperckie. Eksperci zewnętrzni powoływani będą dodatkowo, stosownie do bieżących potrzeb i planu prac Rady.
 2. W przypadku, gdy powierzenie zadań, o których mowa powyżej będą finansowane w ramach projektu nr POWR.02.12.00-SR02/18, działania związane z powierzeniem będą prowadzone na zlecenie Rady wyłącznie przez podmioty, którym PARP powierzył powołanie i prowadzenie Rady.

§ 16.

Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady mieszczący się w siedzibie PFPŻ w Warszawie, prowadzony przez Sekretarza Rady. Sekretarz Rady jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. utrzymywanie kontaktów z członkami Rady, Prezydium Rady oraz Przewodniczącym oraz stała współpraca z Kierownikiem Projektu[8], Animatorem oraz ekspertami prowadzącymi grupy robocze;
 2. zawiadamianie członków Rady o miejscu i terminie posiedzeń;
 3. zarządzanie obiegiem dokumentów, koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Radę, w szczególności zbieranie od grup roboczych/ekspertów dokumentów roboczych dla członków Rady oraz bieżące przekazywanie dokumentów do nich, a także zbieranie stanowisk/opinii członków Rady oraz rozdysponowywanie ich do odpowiednich ekspertów);
 4. przygotowywanie materiałów i projektów dokumentów na posiedzenia Rady;
 5. przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady oraz sprawy organizacyjne związane z działaniem Rady (w tym m.in. organizacja zaplecza technicznego na posiedzenia, organizacja cateringu, rozliczanie kosztów dojazdów);
 6. sporządzanie projektów protokołów z posiedzeń Rady;
 7. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Rady (w szczególności rekomendacji Rady i protokołów z posiedzeń Rady), w tym również grup roboczych;
 8. przygotowywanie rocznych raportów z funkcjonowania Rady (wspólnie z Animatorem, przed jesiennymi posiedzeniami Rady) z uwzględnieniem raportów cząstkowych przygotowywanych przez grupy robocze.

§ 17.

 1. Z posiedzeń Rady i posiedzeń grup roboczych sporządzane będą protokoły.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący Prezydium Rady lub ekspert odpowiedzialny za prace danej grupy roboczej.
 3. Protokół powinien zawierać istotne ustalenia, podjęte uchwały i zdania odrębne.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady sporządzane są przez Sekretarza Rady w terminie 7 dni roboczych od ich odbycia.
 5. Protokoły z posiedzeń grup roboczych są przekazywane do Sekretarza Rady w terminie 7 dni roboczych od dnia ich odbycia przez ekspertów prowadzących grupy robocze.
 6. Opracowania zespołów eksperckich będą zatwierdzane przez organ zlecający ekspertyzę: grupy robocze lub Prezydium Rady.
 7. Zadania realizowane przez grupy robocze podlegają wewnętrznej ewaluacji pod kątem stopnia realizacji założonych celów.

§ 18.

 1. Rada może inicjować współpracę z innymi podmiotami uznanymi przez nią za istotne dla realizacji celów i zadań Rady.
 2. Organem właściwym do podejmowania decyzji o współpracy z innymi podmiotami jest Prezydium Rady.

§ 19.

 1. Prowadzona będzie podstrona www, będącą zakładką na portalu: www.pfpz.pl, która będzie informowała o działaniach Rady i będzie stanowiła źródło informacji o stanie i potrzebach kadr Sektora oraz stanowiła platformę wymiany informacji pomiędzy interesariuszami sektora. Strona będzie również zapraszała przedsiębiorców do współpracy.
 2. Raz na kwartał będzie opracowywany newsletter informacyjny zawierający aktualne informacje związane z legislacją, rynkiem pracy, edukacją. Newsletter będzie rozsyłany do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw będących członkami PFPŻ ZP, Partnerów i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

§ 20.

 1. W przypadku zmniejszenia się ilości członków Rady określonej w § 5 ust. 1, pozyskanie nowych członków Rady będzie odbywać się w sposób jawny poprzez stronę internetową oraz w trakcie działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych dla poszczególnych zadań.
 2. Monitorowanie zmian struktury sektora pod kątem nowych istotnych interesariuszy będzie zadaniem eksperta ds. kontaktów z partnerami społecznymi. 

§ 21.

 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez Grupę Inicjatywną i przyjęty w drodze uchwały przez Radę na pierwszym posiedzeniu, po wcześniejszej akceptacji przez Agencję.
 2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady i wchodzą w życie w terminie 14 dni roboczych od ich uchwalenia. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


[1] Działalność rady w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r jest finansowana w ramach projektu  pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

[2] J.w.

[3] J.w.

[4] Zasady te określa § 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z .2002 r. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308).

[5] Działalność rady w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r jest finansowana w ramach projektu  pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

[6] J.w.

[7] J.w.

[8] J.w.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020