logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Projekt

Realizatorzy

Lider: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców powstała w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego. Członkami PFPŻ ZP są 34 wiodące firmy i organizacje branżowe związane z rynkiem żywności w RP. 

PFPŻ ZP reprezentuje interesy sektora przetwórstwa żywności na szczeblu krajowym i UE. Stwarza unikatową platformę do współpracy pomiędzy firmami. Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia firmowych ekspertów stanowi o sile i merytorycznym przygotowaniu opracowanych przez PFPŻ ZP dokumentów i opinii. 

Organizacja monitoruje i na bieżąco informuje członków o zmianach w przepisach prawa żywnościowego, gospodarczego i prawa pracy, a od 2004 r. umożliwia polskim przedsiębiorcom aktywny współudział w ich kształtowaniu na poziomie UE. PFPŻ ZP działa od 1998 r., a w jako związek pracodawców od 2008 r.

Jest członkiem wiodącej organizacji pracodawców: Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Uczestniczy w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej Rady Dialogu Społecznego.

Jest członkiem europejskich organizacji przemysłu spożywczego: FoodDrinkEurope, SpecialisedNutritionEurope oraz UNESDA.

Partner: Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka oraz Instytut Nauk o Żywności. SGGW jest największą i najstarszą uczelnią rolniczą w Polsce. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka prowadzi badania naukowe dotyczące związków między żywieniem a zdrowiem i jakością życia, w tym oceny produktów żywnościowych pod kątem prozdrowotnym, potrzeb i zachowań konsumentów odnośnie poziomu i jakości spożywanej żywności oraz usług gastronomicznych, a także ekonomiki gospodarstwa domowego i funkcjonowania rynku żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. 

Poza współpracą z licznymi polskimi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami (np. IUNS, EANS, FAO/WHO) przedstawiciele Instytutu są zaangażowani w działalność licznych organizacji pozarządowych, takich jak Komitet Żywienia Człowieka PAN, Komitet ds. Współpracy z IUNS, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, HINS-Polska, TERAZ POLSKA (w zakresie produktów żywnościowych), Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oraz biorą aktywny udział w upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka.

Przez 38 lat swojego istnienia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji wykształcił prawie 3400 absolwentów, w tym 1140 uzyskało tytuły inżyniera i 2260 mgr inż. Rada Wydziału nadała ponad 90 stopni doktora oraz 7 stopni doktora habilitowanego, a także przeprowadziła 4 postępowania o nadanie tytułu profesora.

W ramach Instytutu Nauk o Żywności funkcjonuje Rada ds. Współpracy z Gospodarką, która włącza interesariuszy zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia, opiniowanie programów nauczania z punktu widzenia pracodawców. 

Partner: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców (os. fizyczne i prawne) zrzeszający podmioty branży mięsnej (ponad 100 podmiotów), utworzony w 2005 r. Jego celem jest udzielanie członkom pomocy i ochrony prawnej, kształtowanie jednolitego stanowiska w sprawach zw. z prowadzoną przez nich działalnością. 

UPEMI realizuje projekty edukacyjne dla szkół i przedsiębiorstw z branży. W perspektywie finansowej 2017-2013 zrealizował m.in. 4 projekty dla ponad 700 nauczycieli szkół zawodowych, w tym rolniczych (wartość ponad 7 mln zł). Przeprowadzone działania obejmowały m.in.: szkolenia, warsztaty praktyczne, staże w firmach. 

W perspektywie finansowej 2014-2020 rozpoczęło realizację 17 projektów, w tym wyjazdy młodzieży na zagraniczne staże zawodowe (Erasmus+). Głównym celem działań projektów jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów szkół zawodowych, w odpowiedzi na zapotrzebowania i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców. Działania obejmują m.in. zajęcia pozalekcyjne, staże, wyjazdy edukacyjne. Działania wspierające szkolnictwo zawodowe w obszarze dostosowania kompetencji do rynku pracy dotyczą ponad 4700 uczniów. Wartość ponad 19 mln zł. Łącznie działaniami objętych zostało 50 szkół zawodowych (w tym branżowych I-II stopnia) i techników. 

Równolegle prowadzi działania dot. wdrażania systemów jakości (znak QAFP). System Gwarantowanej Jakości Żywności-QAFP – opracowany został w 2009 r. z inicjatywy UPEMI. Jego celem jest wyróżnienie produktów żywnościowych o najwyższej jakości; współpraca w promocji jakości; systemowe podejście do jakości; budowanie wiarygodności branży. 11.12.2009 r. decyzją MRiRW, System QAFP uznano za krajowy system jakości żywności.

Partner: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych działa w oparciu o ustawę o organizacjach społeczno-zawodowych rolników z 1982 r. Aktualnie Federacja zrzesza 27 związków branżowych. Organizacje te zrzeszają plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach. Federacja realizuje kampanie, szkolenia i konferencje promujące polską żywność (np.: Warzywa i owoce–na szczęście!). W ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa FBZPR realizowała kampanię pt." Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie (29.12.2014 r. - 31.12.2016 r).

 

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020