logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Projekt

O projekcie

Działalność Rady w okresie do 29 listopada 2022 r. na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r. jest finansowana w ramach projektu  pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. 
Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 • Wartość projektu: 1.464.252,60 zł
 • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1.234.302,18 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Państwa: 230.223,42 zł
znaki_strona_www (1)


„Prace Rady będą w dłuższym horyzoncie czasowym przynosić wymierne korzyści wszystkim interesariuszom sektora poprzez przełamywanie barier kompetencyjnych, lepsze dostosowanie pracowników do wymogów rynku pracy, co w konsekwencji przełoży się na sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie podmiotów sektora (przedsiębiorców i pracodawców)” powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Członek Prezydium, Animator Pracy Rady, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.


Zakres działań w projekcie


Zadanie 1 - Powołanie i funkcjonowanie Rady
 • 12 posiedzeń członków Rady
 • Udział członków Rady w wydarzeniach zewnętrznych 
 • Uruchomienie i działanie strony internetowej Rady
Zadanie 2 - Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach)
 • Prowadzenie monitoringu prawa
 • 12 spotkań grupy roboczej ds. monitoringu legislacji
Zadanie 3 - Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców
 • 12 spotkań grupy roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem
 • Przeprowadzenie 16 warsztatów regionalnych
 • Opracowanie i rozesłanie publikacji - poradnika dla szkół i przedsiębiorców
Zadanie 4 - Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań
 • 4 dwudniowe Seminaria - Spotkania grupy roboczej ds. badań
 • Opracowanie raportu kompetencje w branży spożywczej
Zadanie 5 - Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji
 • Opracowanie rekomendacji do sektorowej ramy kwalifikacji
Zadanie 6 - Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
 • 2 Konferencje naukowo-eksperckie - Kompetencje pracowników branży spożywczej
 • Opracowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dla instytucji rynku pracy
Zadanie 7 - Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze
 • Prowadzenie kontaktów z partnerami społecznymi
 • Newslettery informacyjne
Zadanie 8 - Obsługa procesu realizacji działania 2.21 typ 4 PO WER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji)
 • Opracowanie rekomendacji do realizacji zadania 2.21
 • 2-dniowe seminarium eksperckie

 

 

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020