logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Grupy robocze

Grupa robocza ds. badań kompetencji w Sektorze

Grupa robocza ds. badań kompetencji w Sektorze ma za zadanie:
1)      przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
2)      określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w Sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach;
3)      zlecanie badań dotyczących pkt 1;
4)      przygotowanie raportu wyjściowego „Kompetencje w branży spożywczej” stanowiący zestawienie obecnej sytuacji w branży spożywczej, przegląd statystyczny i piśmiennictwa krajowego oraz międzynarodowego – analizy literatury światowej w kontekście przezwyciężania niedopasowania kompetencyjnego szczególnie wśród pracowników w najtrudniejszej sytuacji, w tym w wieku powyżej 50 lat i pracowników o niskich kwalifikacjach;
5)      przeprowadzenie  seminariów, w ramach których opracuje wytyczne do badania SBKL (raport) w tym określenie obszarów badawczych, narzędzi do badania, interpretacji wyników na potrzeby Sektora;
6)      przygotowanie rekomendacji dla Agencji obejmujących potrzeby badawcze Sektora;
7)      prowadzenie monitoringu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców Sektora, w tym sposób prognozowania zapotrzebowania na kompetencje w Sektorze, ze wskazaniem inteligentnych specjalizacji, we współpracy z Ekspertem ds. współpracy pracodawców z edukacją.

Za realizację zadań Grupy roboczej ds. badań kompetencji w Sektorze odpowiedzialny jest Ekspert ds. badań kompetencji w sektorze, który koordynuje merytorycznie pracę tej grupy oraz na stałe współpracuje z Agencją w zakresie prowadzenia badania SBKL.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020