logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Grupy robocze

Grupa robocza ds. legislacji

Grupa robocza ds. legislacji ma za zadanie:
1)    przygotowywanie informacji o działalności grupy na posiedzenia Rady;
2)    przygotowywanie stanowisk legislacyjnych lub ekspertyz dotyczących wpływu prawodawstwa na kształtowanie kompetencji w branży;
3)    rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w Sektorze;
4)    monitoring legislacji oraz konsultacje dot. aktów prawnych;
5)    omawianie wpływu zmian legislacyjnych na sektor i jego kadry;
6)    przygotowywanie wkładów merytorycznych do stanowisk Rady na jej wniosek;
7)    przygotowywanie, w razie potrzeby, projektów nowych aktów prawnych.

Ekspert ds. legislacji utrzymuje stały kontakt z instytucjami pełniącymi funkcje regulacyjne w kraju.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020