logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Rada

O Radzie

Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
 1. zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
 2. utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia  do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
 3. prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości,
 4. opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
 5. działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).

Do głównych zadań Rady należy:

 1. zapewnienie funkcjonowania Rady;
 2. wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w Sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
 3. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 4. określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w Sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę;
 5. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz Sektora w obszarze kwalifikacji;
 6. przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do: instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 7. przekazywanie informacji na temat specyficznych potrzeb Sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w Sektorze;
 8. obsługa procesu realizacji działania 2.21 typ 4 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Rada jest radą sektorową w rozumieniu art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, która będzie zajmowała się obsługą organizacyjno-administracyjną jej funkcjonowania.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020