logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

89 mln zł dla przedsiębiorców i ich pracowników na szkolenia i doradztwo w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Do 11 września trwa nabór w konkursie „GOZ – to się opłaca"

Aż 89 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach kolejnego konkursu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem „GOZ – to się opłaca” jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników we wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do firm.

PARP w ramach środków z Funduszy Europejskich ogłasza konkurs na projekty popularyzujące rozwiązania, które wprowadzają gospodarkę o obiegu zamkniętym do przedsiębiorstw. Celem jest wyłonienie i realizacja projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model rozwoju gospodarczego, który zakłada maksymalizację wykorzystania surowców, materiałów i produktów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń zasobowych Ziemi. Jest to zatem środek do realizacji celu jakim jest m.in. dążenie do łagodzenia presji na środowisko i ograniczanie wyczerpywania się zasobów.

– Środki przeznaczone są na dofinansowanie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, a także doradztwo dotyczące praktycznych aspektów GOZ. W obecnym naborze wybierane będą podmioty odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa. Łączny budżet konkursu wynosi 89 mln zł, a maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11,1 mln zł – mówi Mikołaj Różycki, p. o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór rozpoczyna się 17 sierpnia br. i będzie trwał do 11 września 2023 r.


Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, a także partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, przy czym pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie. Dodatkowo uczestnicy projektu muszą być zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko- i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.


Dofinansowanie projektu

Budżet konkursu wynosi 89 mln zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11 125 000 zł. Co istotne, w projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że można zdobyć dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu.

W ramach kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu można uwzględnić takie elementy jak:

  • aktywna rekrutacja grupy docelowej, która ma na celu w szczególności uświadomienie potencjalnym uczestnikom projektu znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie;
  • działania szkoleniowe;
  • działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczące praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (o ile potrzeba ich realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń).

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym projekt musi rozpocząć się nie później niż 1 marca 2024 r. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania FERS 01.03., tj. wspierania dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.


Szczegółowe informacje o konkursie „GOZ – to się opłaca” znaleźć można przeczytać na stronie PARP.


Źródło: PARP


GOZ

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020