logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża żywności wysokiej jakości

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży żywności wysokiej jakości. Badania, prowadzone we współpracy z ekspertami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport prezentuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora żywności wysokiej jakości oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, realizowane w ramach badań jakościowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branże oraz czekających ją w najbliższych latach wyzwań. Czas realizacji badania – od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora żywności wysokiej jakości, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Wybrane wnioski:

  • Przed polską branżą żywności wysokiej jakości pojawiają się przede wszystkim wyzwania technologiczne (automatyzacja procesów produkcyjnych) oraz gospodarcze (zrównoważony rozwój) – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości #POWER #FunduszeUE.
  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie w branży było stabilne: ¾ firm, niezależnie od podsektora, utrzymało w czerwcu 2021 r. poziom zatrudnienia na poziomie z czerwca 2020 r.
  • Według pracodawców z branży istotnymi barierami w pozyskaniu kandydatów (szczególnie młodych) do pracy oraz przyczyną braków kadrowych są warunki pracy, stosunkowo niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom, a także mało atrakcyjny wizerunek pracodawców.
  • W firmach, które prowadziły procesy rekrutacyjne, najczęściej poszukiwani byli: piekarze, cukiernicy, a także magazynierzy i pracownicy produkcji.
  • Pracodawcy wysoko oceniają umiejętności pracowników. Zdaniem niemal ¾ pracodawców, umiejętności pracowników są w pełni zadowalające, nie ma potrzeby ich doskonalenia, a zdaniem ¼ pracodawców umiejętności są zadowalające, ale w pewnych obszarach pracownicy wymagają rozwoju. Ponad 80% pracowników ocenia oferowane przez pracodawców sposoby rozwoju zawodowego jako wystarczające.
Źródło: www.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020