logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Eksperci o kompetencjach pracowników branży spożywczej – aktualnym stanie i kierunkach rozwoju

W dniach 7 i 9 czerwca 2022 r. eksperci zebrali się, by dyskutować o największych wyzwaniach procesów rekrutacyjnych, wpływie trendów gospodarczych, technologicznych i społecznych na kompetencje pracowników w branży spożywczej, a także kontekście zmiany zachowań konsumentów a zapotrzebowania na nowe kompetencje pracowników.

Webinary otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Gantner, zaś wydarzenia prowadziły w dniu 7 czerwca: Ekspertka Rady prof. dr hab. Dominika Guzek, a w dniu 9 czerwca: Animator Prac Rady prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. W trakcie webinarów eksperci Grup roboczych Rady przedstawili wyniki prac oraz zaprezentowali podstawowe problemy charakterystyczne dla kadry branży wraz z kierunkami proponowanych działań na rynku pracy:

 • Dr hab., prof. SGGW Dominika Głąbska, Ekspert ds. badań SRK – Sektor żywności wysokiej jakości przedstawiła kluczowe analizy i wnioski dotyczące obszaru kompetencji w branży spożywczej na podstawie Rekomendacji Rady.
 • R.pr. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. legislacji SRK – Sektor żywności wysokiej jakości omówiła uwarunkowania prawne mające wpływ na kompetencje pracowników branży spożywczej.
 • Milena Bodych-Biernacka, Ekspert Grupy roboczej ds. legislacji SRK – Sektor żywności wysokiej jakości opowiedziała o inicjatywach Komisji Europejskiej mające na celu poprawę kompetencji w sektorze żywność wysokiej jakości.

Eksperci zewnętrzni:

 • 7 czerwca dr Jacek Czarnecki, Nestle Polska oraz 9 czerwca Sebastian Tołwiński, Upfield Polska omówili trendy kształtujące przyszłość branży spożywczej. 
 • Dr Piotr Klatta, ekspert Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił zagadnienie „Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji”.
 • Najważniejsze wyniki I edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości scharakteryzowały ekspertki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ­ 7 czerwca Adriana Skorupska oraz 9 czerwca Anna Tarnawa.

W celu wymiany doświadczeń z perspektywy różnych branż i przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania i rozwoju kompetencji pracowników odbyły się debaty eksperckie. O wyzwaniach produkcji zwierzęcej debatowali:

 • Andrzej Ciołek, Suempol,
 • Anna Olewnik Mikołajewska, OLEWNIK Grupa,
 • Dariusz Wypych, Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie.

Debatę moderował Przewodniczący Rady Andrzej Gantner.

webinar_7.06_prelegenci_650px

Natomiast zapotrzebowania i rozwój kompetencji pracowników z perspektywy branży niezwierzęcej omawiali:

 • Mariola Chiczewska, Piekarnia Lubaszka,
 • Barbara Groele, Krajowa Unia Producentów Soków,
 • Justyna Frankowska, Graal Group.

Debatę moderowała Animator Prac Rady prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.

W trakcie dyskusji prelegenci dyskutowali o największych aktualnych wyzwaniach procesów rekrutacyjnych oraz odpowiadali ze swojej perspektywy na pytanie, pracowników o jakich kompetencjach najtrudniej pozyskać? Ponadto omówiony został wpływ trendów gospodarczych, technologicznych i społecznych na kompetencje pracowników w branży spożywczej, a także kontekst zmiany zachowań konsumentów a zapotrzebowania na nowe kompetencje pracowników.


webinar_9.06_prelegenci_650px

Uczestnikami webinarów byli przedstawiciele instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy. 


Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020