logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w terminie do 22 marca 2023 r. na temat Europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

 

Informacje o inicjatywie

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ma na celu poprawę przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji.

W dokumencie zachęca się Komisję, by we współpracy z państwami UE i po konsultacji z zainteresowanymi stronami zbadała i oceniła działania podjęte w odpowiedzi na to zalecenie oraz by do 2022 r. przedłożyła Radzie sprawozdanie na temat zdobytych doświadczeń i skutków na przyszłość.

 

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) to liczące osiem poziomów ramy dla wszystkich rodzajów i poziomów kwalifikacji. Służą one do przekładania krajowych ram lub systemów kwalifikacji danego kraju na ramy lub systemy innego kraju. Wprowadzono je zaleceniem Rady z 2008 r. i zmieniono w 2017 r. Obecna ocena dotyczy zmienionego w 2017 r. zalecenia Rady w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie („zalecenia”). Europejskie ramy kwalifikacji mają na celu zwiększenie przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji oraz wspieranie uczenia się przez całe życie. Zwiększają również zdolność do zatrudnienia, mobilność i integrację społeczną pracowników i osób uczących się oraz modernizację systemów kształcenia i szkolenia. W zaleceniu wzmocniono rolę europejskich ram kwalifikacji, wzywając państwa członkowskie do odniesienia do nich swoich krajowych ram lub systemów kwalifikacji lub do aktualizacji odniesienia. Określono w nim wspólne zasady związane z zapewnianiem jakości i dostarczaniem informacji na temat kwalifikacji. W zaleceniu wzmocniono rolę grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji jako forum dyskusji na temat odniesień, wzajemnego uczenia się i wymiany praktyk, przy wsparciu Komisji, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF). Zalecenie Rady nadal przyczynia się do zwiększania przejrzystości i porównywalności kwalifikacji, zgodnie z założeniami europejskiego programu na rzecz umiejętności z 2016 r. i zasadami 1 i 4 Europejskiego filaru praw socjalnych. W pkt 18 zalecenia wezwano Komisję do oceny podjętych działań do 2022 r. Ocena ta będzie dotyczyła skuteczności, wydajności, adekwatności, spójności i unijnej wartości dodanej zalecenia.

 

Grupa docelowa

Zainteresowane strony na szczeblu krajowym i unijnym, które nie są bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie ERK (organy ds. kwalifikacji i akredytacji, organizatorzy kształcenia i szkolenia, partnerzy społeczni, służby zatrudnienia i organizacje społeczeństwa obywatelskiego), a także zainteresowane strony mniej zaznajomione z ERK (osoby uczące się, osoby poszukujące pracy, pracownicy i wolontariusze).

 

Cel konsultacji

Gromadzenie poglądów i opinii zainteresowanych stron, w tym użytkowników końcowych (osób uczących się i pracowników), na temat ich wiedzy o europejskich ramach kwalifikacji i doświadczeń z nimi związanych. Odpowiedzi pomogą opisać zmiany, zrozumieć, w jaki sposób ERK są wdrażane oraz określić potencjalne usprawnienia.


Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13042-Europejskie-ramy-kwalifikacji-dla-uczenia-sie-przez-ca%C5%82e-zycie-ocena_pl 

 

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020