logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

IBE wspólnie z instytucjami europejskimi podejmie temat edukacji i biogospodarki

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "PRO CIVIS" będą współpracować z kilkunastoma instytucjami z 12 krajów europejskich na rzecz łączenia potrzeb bioprzemysłu z systemem edukacji. Projekt BIObec potrwa 30 miesięcy.

Celem BIObec jest m.in. promowanie edukacji na temat biogospodarki oraz redukcja występujących w tej gałęzi gospodarki luk kompetencyjnych. BIObec będzie sieciować uniwersytety, laboratoria innowacji oraz ośrodki badawczo-rozwojowe z przemysłem, tak by zmaksymalizować możliwości i korzyści, jakie daje biogospodarka.


BIObec i centra bioedukacji

W ramach projektu zostaną opracowane ramy organizacyjne dla centrów bioedukacji (Bio-based Education Centres - BBEC), które docelowo mogłyby zapewniać wysokokwalifikowane kadry pracowników przygotowanych do pracy w sektorze biogospodarki oraz pobudzałyby współpracę między sektorem bioprzemysłu, a systemem edukacji. Dzięki BIObec zostanie opracowanych sześć pilotażowych schematów funkcjonowania centrów edukacyjnych zlokalizowanych w różnych regionach Europy. Na opracowywane schematy złożą się analizy ekonomiczne i finansowe działania centrów, plany zarządzania, jak również plany dotyczące programów nauczania.  


Projekt jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”.


Biogospodarka

Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory przemysłu i usług, w których wykorzystuje się zasoby biologiczne. Jest to jedna z największych i strategicznie najważniejszych gałęzi unijnej gospodarki, na którą składają się takie sektory jak m.in. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja żywności, wytwarzanie bioenergii oraz bioproduktów. Szacuje się, że roczne obroty biogospodarki sięgają 2 bln euro, a zatrudnienie w jej sektorach wynosi ponad 18 mln pracowników. Tak dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki potrzebuje wykwalifikowanych kadr, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu w tym sektorze.


Biogospodarka opierając się na odnawialnych segmentach gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnia innowacyjne sposoby produkowania i przetwarzania m.in. żywności, czystej wody i energii. Dzięki temu nie następuje eksploatacja ograniczonych zasobów biologicznych, co przyczynia się nie tylko do nowych sposobów wytwarzania towarów czy energii, ale ma także pozytywny wpływ na środowisko (lokalnie i globalnie). Działania te wiążą się również z potencjałem stworzenia nowych, tzw. zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i nadmorskich.


Źródło: IBE


Dalsze informacje: BIObec


biobec-02

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020