logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych

Publikujemy raport dotyczący instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech – w których zidentyfikowano najbardziej efektywne, w perspektywie ostatnich lat, rozwiązania wspierające ten sektor.

Użyte na potrzeby raportu sformułowanie „usługa rozwojowa” definiowane jest jako działania zmierzające do podniesienia kompetencji, jednak bez wskazania sposobu realizowania tego celu. Na końcu raportu zamieszczono krótki słownik pojęć związanych z edukacją i uczeniem się, które ułatwiają kompleksowy opis sektora, a do których odwołuje się niniejszy raport.

Należy podkreślić, że niektóre prezentowane w raporcie rozwiązania nabierają szczególnego znaczenia w dobie ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-19. Należą do nich np. technologie pozwalające na uczenie się na odległość. Nie można także wykluczyć, że w wyniku pandemii dotychczasowe bariery dla rynku usług rozwojowych zostaną na nowo zdefiniowane.

Z uwagi na swoją specyfikę, rynek usług szkoleniowych, jako jeden z pierwszych, powinien być gotowy do wykorzystywania nowoczesnych technologii, aby z jednej strony móc prowadzić naukę na odległość, a z drugiej – szkolić w tym zakresie. Zdolność firm do zdalnego świadczenia usług zwiększa ich szansę na utrzymanie płynności i zachowanie miejsc pracy, szczególnie w trudnym dla biznesu okresie.

Rynek usług rozwojowych bardzo szybko zareagował na zaistniałą sytuację, a Komisja Europejska rozpoczęła badania ankietowe dotyczące różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez rynek usług rozwojowych na rzecz zapewnienia ciągłości nauki1. Wstępne wyniki tych badań zostaną przybliżone w dalszej części przedmiotowego raportu, w rozdziale czwartym opisującym rozwiązania charakterystyczne dla europejskiego rynku usług rozwojowych.

Także na gruncie polskim pojawiło się m.in. badanie ankietowe pn. Badanie potrzeb finansowania branży usług rozwojowych, zainicjowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Usługi Rozwojowe, które ma na celu zidentyfikowanie potrzeb branży odnośnie do rodzajów i zakresu wsparcia dla firm z sektora usług rozwojowych chcących przejść na świadczenie usług z użyciem nowoczesnych technologii oraz realizowanych w formie zdalnej lub poszerzyć swoją ofertę o świadczenie takich usług. Wyniki tego badania mogą stanowić wkład do dyskusji na temat potrzebnego wsparcia dla sektora usług rozwojowych2 także po ustaniu pandemii.

Raport znajduje się do pobrania w sekcji Publikacje/Raporty>>

1 https://epale.ec.europa.eu/pl/content/badanie-ke-na-temat-reagowania-na-sytuacje-kryzysowa-covid-19-przez-podmioty-vet-oraz
2 https://www.rada.pifs.org.pl/index.php/2020/04/22/ankieta-badanie-potrzeb-finansowania-branzy-uslug-rozwojowych/

Wyklad

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020