logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

III posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

W dniu 28 sierpnia 2020 r. odbyło się III posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej.

Posiedzenie dedykowane było głównie projektowi rekomendacji Sektorowej Rady w sprawie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze, tak zwanej rekomendacji „głównej”.

Rekomendacje rad sektorowych zostaną wykorzystane do określenia zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego w kolejnych rundach konkursu PO WER 2.21. „Kompetencje dla sektorów”, w ramach którego z dofinansowania na wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych skorzystają osoby pracujące w branży.

Dokument został przygotowany na podstawie analizy literatury (aktualne polskie i zagraniczne piśmiennictwo naukowe i branżowe), rozmów z członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji i członkami grup roboczych, jak również na podstawie przygotowanego w ramach projektu Raportu Wyjściowego „Kompetencje w branży spożywczej” – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Członek Prezydium, Animator Pracy Rady, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Analizę przeprowadzono w okresie lipiec-sierpień 2020 r. i przedstawia ona stan na rok 2020 (Raport Wyjściowy „Kompetencje w branży spożywczej” został zakończony w lutym 2020 r.). Uwzględniono stan sektora w Polsce, jak również perspektywy jego rozwoju, biorąc pod uwagę stan sektora w innych krajach (w tym szczególnie krajach Unii Europejskiej) – dodała dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW, Ekspert ds. badań kompetencji w sektorze.

W trakcie spotkania podsumowano także dotychczas zrealizowane działania, w tym przyjęto protokół dotyczący Uchwały nr 1/07/2020 z dnia 30/07/2020 w sprawie przyjęcia Rekomendacji nadzwyczajnej SRK określającej zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach Działania 2.21 PO WER.

Przez szkolenia lub doradztwo lub inne usługi o charakterze doradczym lub szkoleniowym należy rozumieć wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching. Działania te obejmują również walidację lub walidację połączoną z certyfikowaniem, o których jest mowa w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

Rekomendacja „covidowa” została przygotowana jako uzupełnienie rekomendacji „głównej” w podpowiedzi na sytuację, z którą każdy z sektorów gospodarki w Polsce zetknął się w ciągu ostatnich miesięcy. Celem rekomendacji było przedstawienie sytuacji w sektorze w okresie pandemii oraz wskazanie tych  obszarów kompetencyjnych, które wymagają wsparcia.

„Liczymy, że szybkie uruchomienie wsparcia doprowadzi do powstania kapitału wiedzy i umiejętności, który ułatwi funkcjonowanie i zwiększy konkurencyjność firm sektora, a polskiej gospodarce żywnościowej pozwoli uporać się ze skutkami obecnego kryzysu” – powiedział Andrzej Gantner, Przewodniczący Rady, Wiceprezes i Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.

Ponadto, podczas posiedzenia omówiono postęp i napotkanie trudności w pracach nad powołaniem grup roboczych ds.:

·       współpracy edukacji z biznesem,

·       ds. legislacji,

·       badań kompetencji w sektorze.

Przedstawiona także została informacja w zakresie realizacji zadania 4 „Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań” oraz zadania 5 „Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji”.

Działalność Rady jest finansowana na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r. w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

AdobeStock_334591549

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020