logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

IX posiedzenie członków Rady

31 marca 2022 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

W trakcie spotkania członkowie Rady omawiali poniższe zagadnienia:

  • II edycja BBKL – W posiedzeniu na zaproszenie Rady wzięły udział Adriana Skorupska, główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PARP oraz Agnieszka Szczurek z Ośrodka Ewaluacji. W trakcie spotkania omówione zostały cel, założenia i harmonogram II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz przedyskutowano z członkami Rady zagadnienia stanowiące obecnie przedmiot prac Wykonawcy badania. Zakończenie prac nad II edycją BBKL i przyjęcie raportu końcowego przewiduje się na kwiecień-maj 2023 r.
  • Konkurs PARP „Pracodawcy Jutra” – Członkowie Rady przyjęli informację o podjęciu w elektronicznym głosowaniu uchwały w sprawie powołania Kapituły Sektorowej oraz wysłuchali sprawozdania na temat aktualnych prac na Kapituły.
  • Webinar ekspercki „Kompetencje pracowników branży spożywczej - stan i kierunki rozwoju” – Członkowie Rady omówili planowane do zrealizowania w bieżącym roku dwa webinary, których uczestnikami będą przedstawiciele instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy. Animator oraz Eksperci prowadzący Grupy robocze przedstawią w ich trakcie wyniki prac oraz zaprezentują podstawowe problemy charakterystyczne dla kadry branży wraz z kierunkami proponowanych działań na rynku pracy.
  • Analiza sektora spowodowana napływem uchodźców z Ukrainy – członkowie Rady zapoznali się z oceną aktualnej sytuacji spowodowanej licznym napływem uchodźców z Ukrainy, ale także odpływem dotychczasowych pracowników - cudzoziemców z Polski. Analizie poddano szczególnie poziom zatrudnienia w sektorze, dostępność osób o określonych kompetencjach, niedobór/nadmiar określonych kompetencji, trudności związane z zatrudnianiem cudzoziemców, potwierdzaniem ich kompetencji. Omówione zostały także ewentualne dalsze działania w sektorze wynikające ze zmieniającej się sytuacji.
  • Wykorzystanie analiz i opracowań Rady przez PARPW posiedzeniu na zaproszenie Rady wzięli udział eksperci PARP: Daniel Nowak, Paulina Mężyńska i Iwona Augustynowicz. W trakcie dyskusji omówione zostały aktualne rozwiązania / plany interwencje PARP w związku z kryzysem uchodźczym. Ponadto, członkom Rady została przekazana informacja na temat stanu realizacji szkoleń wynikających z rekomendacji "covidowych" i "zwyczajnych". W trakcie dyskusji zapowiedziane zostało podjęcie prac nad dokonaniem zmian w rekomendacji Rady, a także opracowanie suplementu do rekomendacji, który uwzględniłaby aktualne potrzeby wynikające z napływem uchodźców do Polski, a także odpływem pracowników.

Kolejne posiedzenie członków Rady odbędzie się w maju 2022 r. i poświęcone będzie rekomendacjom Rady w zakresie opracowania ramy kwalifikacji dla branży spożywczej.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020