logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Komisja wzywa do znacznego zwiększenia wsparcia dla edukacji cyfrowej i zapewnienia umiejętności cyfrowych

Komisja przyjęła dziś dwa wnioski dotyczące zalecenia Rady w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności, aby wesprzeć państwa członkowskie oraz sektor kształcenia i szkolenia w zapewnianiu wysokiej jakości, włączającego i dostępnego cyfrowego kształcenia i szkolenia i rozwijać umiejętności cyfrowe obywateli Unii Europejskiej.

Wnioski dotyczą dwóch głównych wspólnych wyzwań określonych przez Komisję i państwa członkowskie: 1) brak podejścia obejmującego całą administrację rządową do cyfrowego kształcenia i szkolenia oraz 2) trudności w zapewnieniu obywatelom niezbędnych umiejętności cyfrowych.

Wzmocnienie kluczowych czynników sprzyjających

Pomimo postępów i doskonałych przykładów innowacji połączone wysiłki nie doprowadziły do systemowej transformacji cyfrowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Państwa członkowskie nadal mają trudności z osiągnięciem wystarczającego poziomu inwestycji w infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową, sprzęt i treści edukacyjno-edukacyjne, cyfrowe szkolenia (podnoszenie umiejętności) nauczycieli i pracowników oraz monitorowanie i ocenę polityki w zakresie cyfrowego kształcenia i szkolenia.

We wniosku dotyczącym „Zalecenia Rady w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skuteczności kształcenia i szkolenia cyfrowego” wzywa się wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia powszechnego dostępu do włączającego i wysokiej jakości kształcenia i szkolenia cyfrowego, aby zniwelować przepaść cyfrową, która stała się jeszcze bardziej widoczna w świetle kryzysu związanego z COVID-19. Można to osiągnąć poprzez stworzenie spójnych ram inwestycji, zarządzania i szkolenia nauczycieli na rzecz skutecznej i włączającej edukacji cyfrowej. Proponuje się w nim wytyczne i działania, które państwa członkowskie mogą realizować w celu wdrożenia podejścia obejmującego całą administrację rządową i angażującego wiele zainteresowanych stron, a także kultury oddolnych innowacji i cyfryzacji wprowadzanych przez personel zajmujący się kształceniem i szkoleniem.

Poprawa nauczania umiejętności cyfrowych

Drugie wspólne wyzwanie dotyczy różnych poziomów umiejętności cyfrowych w różnych grupach ludności oraz zdolności krajowych systemów kształcenia i szkolenia do radzenia sobie z tymi różnicami. Wniosek dotyczący „Zalecenia Rady w sprawie oferty kształcenia i szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych” odnosi się do każdego poziomu edukacji. Wzywa się w nim państwa członkowskie do wczesnego rozpoczęcia zapewniania umiejętności cyfrowych w spójny sposób na wszystkich poziomach edukacji. Można to osiągnąć poprzez ustanowienie dodatkowych celów i ukierunkowanych interwencji na rzecz konkretnych „grup priorytetowych lub grup, do których trudno jest dotrzeć”. We wniosku wzywa się państwa członkowskie do wspierania wysokiej jakości informatyki w szkołach, do włączenia rozwoju umiejętności cyfrowych osób dorosłych do głównego nurtu polityki oraz do rozwiązania problemu niedoborów w zawodach związanych z technologiami informacyjnymi poprzez przyjęcie strategii sprzyjających włączeniu społecznemu.

Komisja jest gotowa wspierać wdrażanie obu wniosków poprzez ułatwianie wzajemnego uczenia się i wymiany między państwami członkowskimi i wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem instrumentów UE, takich jak Instrument Wsparcia Technicznego. Komisja również wspiera promowanie edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych poprzez współpracę w ramach europejskiej platformy edukacji cyfrowej oraz finansowanie unijne, takie jak Erasmus+ i program „Cyfrowa Europa”Fundusz na rzecz Sprawiedliwej TransformacjiEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz Społeczny PlusInstrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności„Horyzont Europa” i ISWMR – „Globalny wymiar Europy”.

Projekt pilotażowy dotyczący europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych

Kluczowym działaniem Komisji będzie ułatwienie uznawania certyfikacji umiejętności cyfrowych. W tym celu Komisja wraz z kilkoma państwami członkowskimi przeprowadzi projekt pilotażowy dotyczący europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych. Certyfikat ma na celu zwiększenie zaufania do certyfikacji umiejętności cyfrowych w całej UE i jej wprowadzenie. Pomoże to na powszechne, szybkie i łatwe uznawanie umiejętności cyfrowych przez pracodawców, organizatorów szkoleń i inne podmioty. Wyniki projektu pilotażowego zostaną przedstawione w ramach studium wykonalności dotyczącego europejskiego certyfikatu umiejętności cyfrowych. Ostatecznie certyfikat zostanie wprowadzony w 2024 r. w oparciu o wyniki projektu pilotażowego i wyniki badania.

Co dalej?

Komisja wzywa państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia przedstawionych dziś dwóch wniosków w sprawie zalecenia Rady.

W oparciu o udany zorganizowany dialog i grupę koordynatorów krajowych Komisja utworzy grupę wysokiego szczebla ds. edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, aby wspierać wdrażanie obu zaleceń.

Kontekst

Przedstawione dziś dwa wnioski opierają się na wnioskach ze zorganizowanego dialogu na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, podczas którego Komisja współpracowała z państwami członkowskimi UE przez cały 2022 r. Realizując cyfrową dekadę UE dąży do zapewnienia, aby 80 proc. dorosłych posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT znalazło zatrudnienie w UE do 2030 r. Celem dialogu było zwiększenie zaangażowania na rzecz edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych oraz pomoc w przyspieszeniu wysiłków na szczeblu UE, tak aby Europa mogła osiągnąć swoje cele na 2030 r. w tej dziedzinie. Wnioski są ponadto zgodne z kluczowym filarem solidarności i włączenia społecznego Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie, zgodnie z którymi każdy powinien mieć dostęp do internetu i umiejętności cyfrowych, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Wnioski przyczyniają się do realizacji dwóch strategicznych priorytetów Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej: wspierania rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz rozwijania kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej. W planie działania wzywa się do ściślejszej współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji cyfrowej, aby sprostać wyzwaniom i możliwościom związanym z pandemią COVID-19 oraz do stworzenia możliwości dla społeczności edukacyjnej i szkoleniowej (nauczycieli i studentów), decydentów politycznych, środowisk akademickich i naukowców na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym. Jest on kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. i przyczynia się do osiągnięcia celów europejskiego programu na rzecz umiejętnościplanu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych i cyfrowego kompasu na 2030 r. Dzięki promowaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych Europejczyków przyjęty dziś pakiet jest również kluczowym rezultatem Europejskiego Roku Umiejętności.

Wniosek opiera się na analizie przeprowadzonej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji. Określono w niej główne wnioski i tendencje, które wyłoniły się w wyniku zorganizowanego dialogu, zaproszenia do zgłaszania uwag oraz planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich.  

Więcej informacji: KE

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020