logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Konkurs na Innowacje społeczne - łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +, którego celem jest łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę.

Konkurs promuje współpracę transnarodową i wzajemne uczenie się pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwi rozwój innowacyjnych podejść do obecnych wyzwań społecznych.
Nabór, którego budżet wynosi 22 mln EUR, ma na celu finansowanie innowacyjnych i skutecznych projektów, których celem jest transfer lub skalowanie innowacji społecznych przyczyniających się do osiągnięcia następujących celów:
1) Integracja i włączenie społeczne osób, które wyjechały z Ukrainy. Projekty realizowane w ramach tego celu powinny skupiać się na integracji uchodźców w krajach przyjmujących w całej UE, dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb w obszarach takich jak zatrudnienie, umiejętności, mieszkalnictwo oraz dostęp do usług socjalnych i opiekuńczych.
2) Łagodzenie skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i ich usług publicznych. Projekty w ramach tego celu powinny skupiać się na opracowaniu innowacyjnych modeli umożliwiających sprostanie szerszym wyzwaniom, takim jak walka z ubóstwem energetycznym, łagodzenie kryzysu siły nabywczej i rozwój bardziej włączających usług społecznych.

Podstawowe terminy
24 stycznia 2024: otwarcie naboru
Luty 2024: szkolenie dla wnioskodawców
24 kwietnia 2024, godz. 17.00: zakończenie naboru
Kwiecień-sierpień 2024: ocena wniosków
Sierpień-listopad 2024: informacja o wynikach oceny, podpisanie umów ws udzielenia grantu

Okres realizacji projektu: 12-18 miesięcy
Orientacyjna kwota grantu: od 200 000 euro do 700 000 euro (nie wyklucza to jednak składania/wyboru wniosków o innych kwotach), stanowiących nie więcej niż 80% całkowitego budżetu projektu. Dofinansowanie na poziomie co najmniej 20% musi pochodzić ze środków innych niż budżet UE.

Forma grantu: finansowanie ryczałtowe (lump sum)
Kto może być wnioskodawcą: wyłącznie konsorcja, których Członkowie są z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE.

Jak aplikować: wszystkie wnioski muszą być przesłane online za pośrednictwem Portalu eSINNIS (Social Innovation Information System)
Informacja o tym, jak dostać się do portalu eSINNIS oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego
https://www.esf.lt/en/innovative-approaches-to-mitigate-the-societal-consequences-of-russias-war-of-aggression-against-ukraine-within-eu-countries/1373

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020