logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Luka w zatrudnieniu - jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy

Choć sytuacja na rynku pracy w Polsce jest jedną z najlepszych w Unii Europejskiej, zdaniem niektórych ekspertów, ostatnie lata dobrej koniunktury mogły zostać lepiej wykorzystane. Wciąż identyfikuje się obszary wymagające podjęcia działań ze strony instytucji publicznych. Wiążą się one z malejącymi zasobami siły roboczej, nowymi technologiami, robotyzacją i automatyzacją, przechodzeniem na nowe modele gospodarki (tj. gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki niskoemisyjnej), niedoborami kadrowymi w części sektorów, a także z potrzebą zarządzania procesami migracyjnymi, podnoszenia jakości pracy, stwarzania warunków do godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz ułatwienia powrotu kobiet na rynek pracy.

Polska nie jest wyjątkiem w Europie, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa, jednak wyróżnia ją intensywność tego procesu, wynikająca z dużego spadku dzietności kobiet w drugiej połowie XX w. oraz utrwalenia się tego trendu przez ostatnie 25 lat. Z szacunków PwC wynika, że do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

Niewykorzystanym potencjałem na rynku pracy wciąż pozostają osoby bierne zawodowo, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnościami, ludzie młodzi, osoby starsze oraz migranci. Każda z tych grup ma inne potrzeby i oczekuje dostosowanych do nich rozwiązań, które powinny być uwzględnione w szerszym planie zintegrowanych działań w obszarze polityki rynku pracy, polityki migracyjnej, edukacji i kształcenia ustawicznego oraz zabezpieczenia społecznego. Jedynie poprzez współpracę i zaangażowanie różnych podmiotów – w tym władz publicznych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz pracodawców – możliwe jest opracowanie kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do redukcji luki zatrudnienia.

Opracowanie "Luka w zatrudnieniu - jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy" jest próbą kompleksowego spojrzenia na problem luki zatrudnienia w Polsce, z uwzględnieniem różnych czynników wpływających na tę sytuację. W raporcie wskazano główne przyczyny deficytu kadrowego oraz przedstawiono propozycje działań i inicjatyw, które mogą przyczynić się do redukcji niedoboru pracowników. Dodatkowo, raport zawiera przykłady dobrych praktyk wdrażanych na poziomie polityk państwa i przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Raport dostępny jest na stronie PARP >>

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020