logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Poszukiwani eksperci

Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką lub Wykonawców, którzy dysponujących potencjałem kadrowym do świadczenia usługi eksperckiej. Usługa ekspercka świadczona będzie w ramach funkcjonującej w projekcie grupie roboczej ds. legislacji. Grupa ekspercka ds. legislacji będzie składała się z maksymalnie 10 ekspertów.


Przedmiot zamówienia dotyczy usługi eksperckiej obejmującej m.in. działania analityczne i badawcze w ramach pracy grupy roboczej, której celem będzie: 
a) opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości, 
b) opiniowanie wpływu zmian legislacyjnych na sektor żywności i jego kadry, w tym wpływających na sytuację pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach); 
c) opracowanie wkładu merytorycznego do stanowisk dot. zmian w legislacji zajmowanych przez Radę; 

W ramach świadczenia usługi eksperckiej obowiązkowym jest udział w posiedzeniach grupy roboczej ds. legislacji, opiniowanie projektów aktów prawnych, analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości oraz proponowanie rekomendacji rozwiązań lub zmian legislacyjnych mogących wpłynąć na poprawę kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze żywności wysokiej jakości. 

Zamawiający może zwrócić się z prośbą o udział w dodatkowych działaniach tj. udział w seminariach eksperckich realizowanych w ramach pracy innych grup eksperckich (np. współpracy edukacji z biznesem), udział w posiedzeniach Rady, udział w webinariach.

Termin składania ofert
2021-04-09 16:00:00

Pełne ogłoszenie dostępne jest w Bazie Konkurencyjności>>

businessman-with-a-light-bulb-in-his-hand

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020