logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości

Sektor produkcji żywności opiera się na mikro i małych przedsiębiorstwach działających głównie na potrzeby rynków lokalnych, oraz na średnich i dużych przedsiębiorstw, wysyłających dużą cześć produkcji na rynek UE i krajów trzecich. Polska żywność ma dobrą renomę, aby ją utrzymać stale należy podtrzymywać i polepszać jakość produktów. Jest to kluczowe z punktu widzenia rentowności przetwórstwa i produkcji surowców rolnych. Sprzedaż produktów wysokiej jakości gwarantuje uzyskanie wartości dodanej produktu. Produkcja takiej żywności jest ściśle związana z doborem i kształceniem odpowiedniej kadry. Oczekiwania społeczeństwa wobec żywności stale się zmieniają i rosną, dlatego przedsiębiorcy muszą kłaść duży nacisk na rozwój nowych kompetencji pracowniczych, w szczególności ich dopasowanie do aktualnych potrzeb rynku. 

Wzrastająca konkurencja na rynku wewnętrznym i zewnętrznym rodzi potrzebę minimalizowania kosztów i zwiększania efektywności kosztów produkcji. Nie może to jednak wpływać na pogorszenie się jakości. Zwiększenie i wprowadzanie nowych kompetencji pracowników może przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Za niezbędny należy uznać rozwój innowacyjnych technologii, których wprowadzanie wymaga zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowników i wprowadzenia specjalizacji w zawodach branży żywności.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości


W odpowiedzi na powyższe wyzwania, w dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. 

Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
 1. zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
 2. utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia  do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
 3. prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości,
 4. opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
 5. działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).

Platforma współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych


Nominacje członkowskie w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W składzie Rady, wybranej na kadencję 2019-2023 znaleźli się:

 1. Paweł Badowski – Unilever Polska Sp. z o.o.
 2. Jan Brodawka – Karol Sp. z o.o. Sp.k.
 3. Jacek Czarnecki – Nestle Polska S.A.
 4. Agnieszka Falba-Gałkowska – FBZPR
 5. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP
 6. Magdalena Głodek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie
 8. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" 
 9. Bogdan Kruszakin – Ośrodek Rozwoju Edukacji
 10. Ilona Juszczyk – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. Mieczysław Obiedziński – TUV SUD Polska
 12. Piotr Palutkiewicz – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 13. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 14. Wiesław Różański – UPEMI
 15. Michał Rzytki – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 16. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 17. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński – SGGW w Warszawie
 18. Dr inż. Zuzanna Szmyt – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 19. Izabela Tańska – IGI Food Consulting
 20. Marta Tomaszewska-Pielacha – PFPŻ ZP
 21. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. Justyna Wasilewko – Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
 23. Katarzyna Włodarczyk – Niemyjska – Rada Rynku Pracy
 24. Dr Katarzyna Wolnicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH.
Członkowie ze swojego grona wybrali Prezydium Rady w składzie:
 1. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP – Przewodniczący Prezydium
 2. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie – Członek Prezydium, Animator Pracy Rady
 3. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" – Członek Prezydium
 4. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Członek Prezydium
 5. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Członek Prezydium.
„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi platformę współpracy przedstawicieli pracodawców, edukacji i administracji państwowej oraz ma na celu zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjnozawodowych w branży. Wierzymy, że poprzez wymianę informacji projekt wpłynie na poprawę dostosowania kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb sektora” – powiedział Andrzej Gantner, Przewodniczący Rady, Wiceprezes i Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.
IMG_4369

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020