logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Prognozy Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021

  • Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc.
  • Według KE w  2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.

Komisja Europejska (KE) opublikowała dziś wiosenne prognozy gospodarcze. W przypadku Polski oczekuje wzrostu realnego PKB na poziomie 4,0% w 2021 r. oraz 5,4% w 2022 r., po spadku o 2,7% zanotowanym w ubiegłym roku.

"Z najnowszych prognoz KE wynika, że ubiegłoroczna recesja w Polsce była jedną z najpłytszych wśród krajów UE. Lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia, Litwa i Luksemburg. Potwierdza to, że polska gospodarka stosunkowo dobrze poradziła sobie w trudnym czasie pandemii. Prognozy dla Polski na lata 2021-22 są wyższe od projekcji KE z lutego br. o odpowiednio 0,9 i 0,3 pkt proc. KE oczekuje spadku deficytu nominalnego w latach 2021-22  wcześniej niż założyliśmy w Ministerstwie Finansów, do odpowiednio 4,3% PKB i 2,3% PKB wobec 7% PKB w 2020 r."  – mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Oczekiwana przez KE poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w 2022 r. to także efekt wykorzystania środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Zostaną one przeznaczone na finansowanie inwestycji publicznych i prywatnych. KE założyła liniową absorpcję środków, tj. wypłatę co pół roku (od drugiej połowy 2021 r. aż do 2026 r.) jednej z 11 transz w równej wysokości.

Według KE czynniki ryzyka dotyczące prognozy makroekonomicznej zależą głównie od tego, jak rynek pracy oraz firmy zareagują na stopniowe wycofywanie wsparcia ze strony polityki gospodarczej. Znaczącymi czynnikami ryzyka są również dalszy przebieg pandemii i procesu szczepień.

Wzrost konsumpcji i inwestycji

KE zakłada, że już w tym roku nastąpi odbicie konsumpcji prywatnej, a w przyszłym wyraźne przyspieszenie tempa jej wzrostu, m.in. za sprawą spadku stopy oszczędności wraz ze znoszeniem restrykcji i poprawą nastrojów konsumentów. Komisja spodziewa się wzrostu dynamiki prywatnych inwestycji, m.in. w efekcie oczekiwanej poprawy nastrojów przedsiębiorców i niskiego poziomu stóp procentowych, choć negatywnie na dynamikę aktywności inwestycyjnej będzie wpływać opóźnione ożywienie w sektorze budownictwa.

Polska z najniższym bezrobociem w UE

Wg KE tym roku nieznacznie zwiększy się stopa bezrobocia (do 3,5%), która powinna spaść w przyszłym roku. Cały czas przewidywana stopa bezrobocia w Polsce będzie na najniższym poziomie wśród krajów UE.

Inflacja

KE wskazuje, że w przeciwieństwie do większości krajów UE inflacja (HICP) w Polsce zwiększyła się w ubiegłym roku za sprawą rosnących cen usług. KE zakłada jednak spadek inflacji jeszcze w 2021 r., choć skala spadku – m.in. za sprawą wzrostu cen energii – będzie niewielka.

Niższy deficyt

KE oczekuje spadku deficytu nominalnego w latach 2021-22 do odpowiednio 4,3% PKB i 2,3% PKB wobec 7% PKB w 2020 r. Redukcja deficytu jest oczekiwana wcześniej niż zakłada Ministerstwo Finansów. Różnica ta wynika z przyjętej przez MF wyższej prognozy wydatków sektora. Scenariusz MF zakłada pełne wykorzystanie limitów wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej na 2021 r. oraz limitu wydatków w planie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczonych na wsparcie walki z pandemią oraz łagodzenie jej gospodarczych i społecznych następstw. Dodatkowy wpływ ma wyższe niż przewidywane w APK tempo wzrostu gospodarczego, wynikające w szczególności z uwzględnienia przez KE środków z RRF.

Relatywnie lepszy deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wysoki nominalny wzrost PKB będą sprzyjać redukcji długu sektora w relacji do PKB w całym okresie prognozy. Zgodnie z prognozą KE, na koniec bieżącego roku dług sektora zostanie zredukowany do 57,1% PKB (wobec 57,5% PKB w poprzednim roku). Również w 2022 r. zmniejszy się - do 55,1% PKB.

Więcej szczegółów na temat prognoz makroekonomiczno-fiskalnych

Źródło: Ministerstwo Finansów

Fotolia_68113123_L

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020