logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021

Przyjęcie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ 2021) na 2021 rok przypada w szczególnym momencie - obecnie na wyzwania o charakterze długoterminowym, związane z globalnymi tendencjami społeczno-gospodarczymi, nakładają się dodatkowe wyzwania dla rynków pracy wynikające ze skutków pandemii Covid19.

Plan  zawiera szeroką perspektywę niezbędnych działań w zakresie polityki zatrudnienia, komplementarnych do pozostałych przedsięwzięć rządu, których celem jest szybki powrót na ścieżkę wzrostu i - co najważniejsze - nadanie temu rozwojowi nowej jakości i długofalowego charakteru.

Co zawiera Plan

Określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Plan, który określony został na szczeblu ogólnokrajowym, stanowi podstawę dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Jego głównym celem jest wzrost zatrudnienia oraz produktywności pracy, tak by przygotować polski rynek pracy, pracowników i pracodawców na współczesne wyzwania gospodarcze, wynikające z trendów globalnych (transformacji cyfrowej i automatyzacji, transformacji energetycznej oraz zmian demograficznych), a także wzmocnić jakość zatrudnienia w Polsce po pandemii Civid-19.

Cele szczegółowe jakie będą realizowane w 2021r. to m.in. :

 • Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 dla rynku pracy
  • Ochrona miejsc pracy - kontynuacja działań osłonowych, w szczególności dla branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19
 • Równowaga na rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych, w tym osób z małymi dziećmi. Zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy (pracy w zmniejszonym wymiarze godzin, pracy zdalnej) czy różnych form opieki nad dzieckiem i innymi osobami wymagającymi opieki umożliwi godzenie życia rodzinnego z zawodowym i szybszy powrót na rynek pracy oraz uchroni przed dezaktualizacją umiejętności.
  • Wsparcie aktywności zawodowej i podnoszenie umiejętności pracowników m.in. poprzez modernizację funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (PSZ), w tym poprzez opracowanie pakietu nowych przepisów prawnych oraz dalszą informatyzację procesów i narzędzi stosowanych przez PSZ.
  • Kontynuacja działań na rzecz zatrudnienia osób młodych, w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (w tym poprzez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy.
 • Tworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości
  • Prowadzone będą działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia w oparciu o formy przewidziane w prawie pracy (kodeksie pracy), przynoszące najlepsze  i wymierne korzyści wszystkim stronom występującym na rynku.
  • Wspierany będzie rozwój kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa i kształcenia dostoswanego do wyzwań związanych z transformacją cyfrową.
 • Lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości
  • Kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania szans na rynku pracy poprzez dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, szczególnie na terenach zagrożonych depopulacją.
  • Doskonalone będą metody prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe kwalifikacje w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat).
 • Skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi
  • Prowadzona będzie analiza systemu prawno-organizacyjnego dotyczącego zatrudnienia oraz usprawnienie procedur w tym zakresie, sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia spoza polskiego rynku pracy.
  • Wspierana będzie mobilność pracownicza na rynku pracy państw członkowskich UE/EFTA poprzez sieć EURES, z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy.
  • Wspierany będzie powrót osób z emigracji oraz repatriantów.
Źródło: MPRiT

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020