logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”

W raporcie przygotowanym (na zlecenie PARP) przez Radę Programową ds. Kompetencji przedstawiono rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

Autorzy na przykładzie państw o długiej tradycji i stosunkowo dużej liczbie przedsiębiorstw społecznych – Czechy, Litwa, Niederlandy, Niemcy – zaprezentowali różne aspekty zjawiska społecznej przedsiębiorczości. Jej korzyści, bariery oraz przyjęte rozwiązania.

Przedsiębiorczość społeczna (nazywana również ekonomią społeczną) to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną z działalnością pożytku publicznego, przyczyniając się m.in. do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, do tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju lokalnego. 

Komisja Europejska w 2011 r. rozpoczęła dyskusję na temat przedsiębiorstw społecznych poprzez wprowadzenie Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (The Social Business Initiative). Tym komunikatem umieściła gospodarkę społeczną i innowacje społeczne w samym centrum swoich zainteresowań.

Charakterystyka przedsiębiorstw społecznych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce – wnioski z raportu:

  • Stopniowo wzrasta ich liczba, a tym samym liczba osób w nich zatrudnionych.
  • Rośnie popyt na usługi świadczone przez te przedsiębiorstwa, ponieważ Europejczycy są coraz bardziej świadomi społecznie.
  • Społeczeństwo wykazuje większe zainteresowanie odpowiedzialną konsumpcją, w tym lokalnymi, ekologicznymi i etycznie wyprodukowanymi.
  • Przedsiębiorstwa są bardziej zaangażowane w prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu.

W 2019 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”, który stanowi aktualizację wcześniej obowiązującego programu. Jest to kluczowy dokument operacyjno-wdrożeniowy w zakresie promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zawiera treści określające Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz pełny raport: link.

Rada Programowa ds. Kompetencji (koordynowana i finansowana przez PARP) to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.
Rada Programowa ds. Kompetencji jest elementem Systemu Rad ds. Kompetencji, który jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Źródło: PARP.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020