logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - październik 2020"

Publikujemy raport PARP z bieżącej sytuacji na rynku pracy i podsumowanie informacji z publikacji udostępnionych w mijającym miesiącu.

  Październik nie przyniósł znaczących zmian na rynku pracy w zakresie stopy bezrobocia i przeciętnego miesięcznego zatrudnienia. Widać natomiast znaczący spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a czas poszukiwania pracy wydłużył się o 5 miesięcy. Mimo to w III kw. 20% pracowników (o 2% więcej) zmieniło zatrudnienie.

  Niestety wśród młodych (do 25 r. ż.) nadal obserwujemy ciągle duże bezrobocie, które jest wyższe od ogólnego. W Polsce wynosi ono 9,1%, ale w Hiszpanii aż 43,9%, a w Szwecji 28,4%. Takie wskaźniki mogą być powodowane różnym niedopasowaniem systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jednocześnie, jak wiadomo z innych badań, bezrobocie w młodym wieku ma negatywny wpływ na ekonomiczno-społeczną sytuację osób w trakcie ich życia, dlatego tak istotne jest jemu przeciwdziałanie. 

  Co istotne, grupa młodych (od 18 do 34 r. ż.) jest najbardziej dotknięta skutkami pandemii COVID-19 – w tej grupie wiekowej obserwuje się większy wzrost bezrobocia w wyniku pandemii niż w innych. Oprócz wieku, pandemia ma największy wpływ na wzrost bezrobocia wśród osób z podstawowym i średnim wykształceniem.

  W tym kontekście dużego znaczenia nabierają wyniki badania o przyszłości systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Autorzy raportu podkreślają, że aby sprostać rozwojowi przyszłej gospodarki konieczne jest wyposażenie pracowników w umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów versus umiejętność wykonywania rutynowych czynności. Na znaczeniu będzie przybierać tworzenie środowisk rozproszonych, których funkcjonowanie oparte jest przede wszystkim o zaufanie i umiejętność komunikacji. Szkoły, aby podołać tym wyzwaniom muszą odejść od paradygmatu nauczania zakotwiczonego w epoce przemysłowej. Aby sprostać temu zadaniu autorzy proponują utworzenie silnie umocowanego międzyresortowego instytutu myśli edukacyjnej, którego zadaniem byłoby planowanie spójnego modelu uczenia się przez całe życie.

  Ponadto w raporcie o:
  • kwalifikacjach i umiejętnościach pracowników
   w Europie i ich d  opasowaniu do rynku pracy,
  • oczekiwaniach pracowników od pracodawców
   i najczęstszych powodach zmiany pracy,
  • wymaganiach pracodawców od pracowników – widać trend zwiększania benefitów, przy spadku wymagań względem wykształcenia,
  • pracy i rekrutacji zdalnej, a także o wpływie otwarcia szkół/przedszkoli po zamrożeniu gospodarki na pracę zdalną,
  • praktykach zarządczych pracodawców w Europie, które mają wpływ na inteligentny rozwój firm
   i rozwój gospodarczy,
  • równości płci w miejscu pracy.
  Źródło: www.parp.gov.pl

  Projekt

  Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

  Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
  Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020