logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Seminarium informacyjne na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji

28 września br. członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości wzięli udział w seminarium informacyjnym na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji dla przedstawicieli sektora żywności wysokiej jakości.

Spotkanie w formie zdalnej otworzyła prezentacja „Sektorowe ramy kwalifikacji w teorii i praktyce” dr. Dawida Dymkowskiego, Eksperta merytorycznego ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Zespole ds. Systemu Kwalifikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, w trakcie której przedstawiony został Zintegrowany  System Kwalifikacji i jego znaczenie dla koncepcji uczenia się przez całe życie. Ekspert IBE omówił również zagadnienie sektorowych ram kwalifikacji jako narzędzia ZSK oraz podzielił się doświadczeniami projektowymi w zakresie prac nad sektorową ramą kwalifikacji.

W głównej części seminarium członkowie Rady wzięli udział w warsztacie nad definicją i granicami sektora. W jego trakcie poszukiwano odpowiedzi na pytania umożliwiające scharakteryzowanie sektora:

  • Jakie procesy pracy/ technologiczne/ inne obejmuje sektor żywności wysokiej jakości?
  • Jakie są granice sektora?
  • Czy sektor dzieli się na podsektory?
  • Jak procesy różnicują się/dzielą pomiędzy podsektorami?
  • Jakie problemy można napotkać przy próbach definiowania sektora żywności wysokiej jakości?

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu”.

f4f170_6756a4494e844886a535af81541c013f_mv2


Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020