logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-III 2022 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 16,7% w stosunku do ubiegłego roku (w samym marcu produkcja wzrosła o 17,3% r/r.).
  • Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,3% wyższe niż przed rokiem.
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 338 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,7%.
  • Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 15,2%.
  • Handel zagraniczny w okresie styczeń–luty 2022 r.: eksport +18,6%, import +31,4%.

 

Komentarz GUS dot. cen w I kwartale 2022:

Obserwowano dalsze nasilenie inflacji zapoczątkowane w ub. roku. W marcu br. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat był dwucyfrowy. Dalszemu przyspieszeniu uległo wysokie tempo wzrostu cen w zakresie transportu oraz cen związanych z mieszkaniem, w większym stopniu niż w lutym br. wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Również tempo wzrostu cen producentów było najwyższe od wielu lat.

W marcu br. tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniosło 20,0%, a ceny artykułów spożywczych wzrosły o 16,5%.

 

Sprzedaż w produkcji artykułów spożywczych (stanowiąca ok. 15% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem):

W okresie styczeń–marzec br. była o 9,7% wyższa niż rok wcześniej (kiedy wzrosła o ok. 4%). Wzrost sprzedaży notowano w większości grup tego działu, w tym największy w przetwarzaniu i konserwowaniu owoców i warzyw – o ok. 20%. Wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż w produkcji wyrobów piekarskich i mącznych, produkcji gotowych pasz i karmy dla zwierząt oraz wytwarzaniu wyrobów mleczarskich, a w mniejszym stopniu – w przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa oraz produkcji wyrobów z mięsa, produkcji olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz pozostałych artykułów spożywczych. Spadła ona natomiast w wytwarzaniu produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych oraz przetwarzaniu i konserwowaniu ryb, skorupiaków i mięczaków (odpowiednio o ok. 14% i ok. 7%).

 

Wpływ wojny na koniunkturę

  • Wojna w Ukrainie w opinii większości firm (ponad 60%) spośród prezentowanych działalności będzie miała niewielki lub nieodczuwalny wpływ na ich aktywność. Od 20% do 29% podmiotów uważa, że konsekwencje będą poważne (najczęściej tak twierdzą podmioty transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii), a 3% do 11% – ocenia je jako zagrażające stabilności przedsiębiorstwa (głównie w budownictwie oraz zakwaterowaniu i gastronomii).
  • Jako negatywne skutki wojny w Ukrainie przedsiębiorstwa wymieniają głównie wzrost kosztów (najczęściej wskazują go firmy w budownictwie – 87% z nich) oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw (które wymieniane są przez 64% jednostek przetwórstwa przemysłowego).
  • W marcu br. firmy zatrudniające pracowników z Ukrainy w różnym stopniu doświadczyły ich fluktuacji (w poszczególnych działalnościach odpływ zauważyło od 12% do 35% pracodawców, natomiast napływ – od 15% do 46%). W transporcie i gospodarce magazynowej ponad 27% firm zgłosiło odpływ pracowników (w tym 9% określa go jako poważny). Natomiast w handlu detalicznym oraz w zakwaterowaniu i gastronomii, inaczej niż w pozostałych prezentowanych działalnościach, podmioty oceniają, że więcej ukraińskich pracowników napłynęło niż odeszło z pracy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020