logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Uchwała w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia oraz aktywności zawodowej. Wskazane w dokumencie priorytety polityki zatrudnienia na 2022 r. odpowiadają na obecne wyzwania, wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz w kontekście wojny na Ukrainie. Chodzi także o odpowiedź na długofalowe trendy w gospodarce światowej, m.in. cyfryzację i postęp technologiczny.

Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne (w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe), a także nowe podejście do polityki zatrudnienia. Chodzi o nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, rozwój umiejętności przez całe życie, łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia.

Cele Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

 • Lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, w tym:
  • podnoszenie i dostosowanie umiejętności kadr do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe;
  • tworzenie i doskonalenie metod prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe umiejętności w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat);
  • rozwijanie mechanizmów współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie na poziomie centralnym (krajowym) i regionalnym (wojewódzkim).
 • Podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce, w tym:
  • zmniejszanie segmentacji na polskim rynku pracy;
  • wzmacnianie dialogu społecznego;
  • działania ułatwiające stosowanie elastycznych i jednocześnie stabilnych form zatrudnienia, np. poprzez wprowadzenie do Kodeksu pracy na stałe przepisów umożlwiających świadczenie pracy zdalnej.
 • Efektywne i sprawiedliwe wykorzystanie kapitału kadrowego Polski, w tym:
  • przygotowanie projektu rozwiązań umożliwiających świadczenie szerokiego zakresu wsparcia osobom biernym zawodowo i poszukującym pracy;
  • realizacja pilotaży dotyczących innowacyjnych form wsparcia;
  • wspieranie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi;
  • wdrożenie systemu zachęt do dłuższego pozostawania w aktywności zawodowej;
  • kontynuacja działań na rzecz zatrudnienia osób młodych;
  • promowanie włączającego rynku pracy oraz ekonomii społecznej;
  • rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
 • Modernizacja funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i zwiększenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy, w tym:
  • opracowanie pakietu nowych ustaw w zakresie rynku pracy;
  • opracowanie założeń dla strategii rozwoju PSZ;
  • dalszy rozwój systemów informatycznych PSZ oraz usług elektronicznych realizowanych na rzecz klientów PSZ.
 • Efektywne i ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi, w tym:
  • zarządzanie migracjami zarobkowymi w sposób preferujący pracowników cudzoziemskich o wysokich umiejętnościach oraz rozwój umiejętności pracowników cudzoziemskich;
  • ograniczanie migracji krótkoterminowej na rzecz migracji średnio/długoterminowej i ciągłej;
  • uwzględnianie migracji zarobkowych w systemach prognozowania zapotrzebowania na zawody;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia pracowników cudzoziemskich;
  • usprawnienie procedur w zakresie zatrudnienia cudzoziemców;
  • wspieranie powrotów osób z emigracji oraz repatriantów;
  • realizacja programów aktywizacji i integracji zawodowej pracowników cudzoziemskich, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy;
  • działania na rzecz ułatwienia integracji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020