logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

VII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

28 września br. odbyło się siódme posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

W trakcie spotkania Adriana Skorupska i Anna Tarnawa z Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówiły raport z badania BBKL, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w branży żywności.

Badanie składało się z części jakościowej, którą zrealizowano w formie wywiadów indywidualnych, panelów eksperckich – w tym z członkami Rady, badania delfickiego i warsztatów kompetencyjnych oraz z części ilościowej, w ramach której przeprowadzono wywiady z ponad 1 600 pracodawcami i pracownikami.

Badanie realizowane było przez konsorcjum 4 firm w okresie od 2 listopada 2020 r. do 12 lipca br.

Raport z przeprowadzonej edycji został przyjęty i obecnie przygotowywany jest do druku. Dokument przedstawia charakterystykę branży, bilans kompetencji w ramach profili opracowanych dla kluczowych stanowisk, podejmuje próbę przewidzenia przyszłości sektora, a przede wszystkim przedstawia rekomendacje dla branży. Opublikowanie raportu nastąpi w trakcie Okrągłego stołu planowanego na połowę grudnia br.

W następnym punkcie agendy podsumowano dotychczasowe zrealizowane działania Rady oraz omówiono planowane prace w IV kwartale 2021 r. Kolejne posiedzenie członków Rady odbędzie się w IV kwartale br.

Po omówieniu zagadnień dotyczących działań Rady, członkowie Rady wzięli udział w seminarium informacyjnym na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji dla przedstawicieli sektora żywności wysokiej jakości zrealizowanym w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu”.

Działalność Rady jest finansowana na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r. w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Negotiation

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020