logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

VIII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

14 grudnia br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

W trakcie spotkania członkowie Rady omawiali poniższe zagadnienia:

  • Wytyczne do badań SBKL – Wytyczne dotyczące potrzeb badawczych sektora opracowane przez Zespół Ekspertów Rady i określające obszary badawcze oraz narzędzia do badania. Opracowanie Wytycznych stanowi jedno z zadań wskaźnikowych projektu;
  • Stanowiska Rady wynikające z prac Grupy ds. Legislacji, w tym:
     - dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
    - odnośnie do proponowanych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • Współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych i odbytego seminarium "Zakresy kwalifikacji pracowników sektora żywności oraz możliwości ich rozwoju i certyfikacji w kontekście ZSK".

W trakcie dyskusji Przewodniczący Rady poinformował o rozpoczętych konsultacjach wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami oraz o znaczącej roli gospodarki odpadami dla producentów żywności w świetle wyzwań związanych z kwestiami środowiskowymi, w tym rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (w szczególności zbierania, transportu, sortowania, przetwarzania, unieszkodliwiania) oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Po omówieniu zagadnień dotyczących działań Rady, członkowie Rady wzięli udział w „Okrągłym stole” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany przy wsparciu Rady.

Kolejne posiedzenie członków Rady odbędzie się w I kwartale 2022 r.

Rada

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020