logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

MRiPS: Wzrosną nakłady na wynagrodzenia młodocianych pracowników

Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „System kształcenia zawodowego i dualnego w Polsce – instrumenty wsparcia” w trakcie Kongresu Kształcenia Dualnego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podkreślała aktywne wspieranie system kształcenia dualnego, przeznaczając środki Funduszu Pracy na jego dofinansowanie.

Kształcenie zawodowe młodzieży wspierane jest ze środków Funduszu Pracy. W 2021 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia wydatkowano na ten cel ponad 180 mln zł. Ponadto pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Na to przeznaczone zostało prawie 372 mln zł. Na przygotowania i przeprowadzania egzaminów skierowano ponad 25 mln zł. Podsumowując, w roku ubiegłym Fundusz Pracy wsparł system kształcenia dualnego kwotą 577 mln zł.

W tym roku Minister Marlena Maląg zapowiedziała zwiększenie tych nakładów. Zaproponowała podniesienie minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników (objętego refundacją z Funduszu Pracy) od września 2023 r. o 3 punkty procentowe czyli do poziomu 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia dla kolejnych lat nauki, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 7% przeciętnego wynagrodzenia. Uatrakcyjni to ścieżkę kształcenia dualnego i zachęci uczniów do jej wyboru, co umożliwi im zdobycie kwalifikacji i dobry start w życie zawodowe.

O podniesienie wysokości wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu i młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy apelowała nasza Rada w stanowisku z dnia 22 lutego 2022 r. odnośnie do proponowanych zmian w zakresie finansowania przygotowania zawodowego młodocianych.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020