logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

XII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

29 listopada 2022 r. odbyło się dwunaste posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

Spotkanie, które odbyło się w formie stacjonarnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prowadziła prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Animator Rady.


W trakcie posiedzenia członkowie Rady omawiali m.in. poniższe zagadnienia:

1) Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności – Piotr Klatta, członek Rady i ekspert Instytutu Badań i Edukacji przedstawił projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności (SRK PŻ), której zadaniem jest usprawnienie i zwiększenie efektywności działań związanych z rozwojem kompetencji pracowników w sektorze. SRK PŻ będzie mogła być wykorzystywana do usprawnienia opisywania i włączania kwalifikacji rynkowych, projektowania programów szkoleniowych, opracowywania standardów jakości opartych na wymogach kompetencyjnych dla osób wykonujących poszczególne zadania. Będzie mogła też znaleźć zastosowanie w pojedynczych podmiotach, wspierając szereg działań związanych z zarządzaniem kompetencjami, takich jak rekrutacja, ocena pracownicza czy diagnoza potrzeb szkoleniowych.

SRK PŻ opracowywana jest na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych przez konsorcjum Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zespół ekspertów pod kierownictwem
Pani prof. dr hab. Dominiki Guzek opracował wstępną wersję dokumentu. Kolejnym etapem prac jest zaprezentowanie i omówienie go wśród przedstawicieli sektora.

Po dyskusji członków Rady na temat kompletności, funkcjonalności oraz adekwatności wstępnego projektu dokumentu, została przyjęta Uchwała nr 1/11/2022 w sprawie stanowiska dot. projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w wersji z dnia 17 listopada br. Członkowie Rady stwierdzili, iż nie wnoszą uwag do zapisów poszczególnych charakterystyk poziomów. Jednocześnie Rada dostrzega istotny związek zaproponowanego układu SRK PŻ, w zakresie przedstawiania kompetencji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z prezentowanym w Polskiej Ramie Kwalifikacji (dalej PRK). Stanowiąc podstawę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji PRK wyznacza ważny standard w zakresie prezentacji  kompetencji we wspomnianych wyżej zakresach. 

Rada uznaje, że zaproponowany w SRK PŻ układ, bezpośrednio czerpiący ze źródła jakim jest PRK, prezentuje kwalifikacje sektora przetwórstwa żywności w sposób czytelny i klarowny. Sprzyja on łatwemu odczytywaniu ramy, co ma niebagatelny wpływ na jej przyszłe wykorzystanie przez interesariuszy i pracowników sektora. 

Mając na uwadze wygodę użytkowników SRK PŻ i efektywność korzystania z tego narzędzia proponuję, aby Rada przyjęła stanowisko popierające przedstawiony układ podziału na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jako optymalny i zgodny z interesami sektora przetwórstwa żywności.

2) Podsumowanie prac Grupy roboczej ds. legislacji w ramach zadania 2 – Magdalena Osińska, ekspert ds. monitorowania legislacji i przewodnicząca Grupy roboczej ds. legislacji dokonała podsumowania efektów prac Grupy, w tym poinformowała o wypracowaniu dwóch wniosków legislacyjnych.

3) Działania w ramach zadania 3. Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców – Katarzyna Woźniak, ekspert ds. współpracy pracodawców ze szkołami poinformowała członków Rady o przeprowadzonych pracach nad mapą kompetencji w wybranych zawodach związanych z sektorem produkcji żywności: operatora maszyn i urządzeń, technologa żywności, a także logistyka i magazyniera. Ponadto, podsumowała efekty przeprowadzonego cyklu 16 webinariów „Pracodawco kształcimy dla ciebie – dobre praktyki współpracy edukacji i biznesu” adresowane do regionalnych (wojewódzkich) przedstawicieli sektora jego interesariuszy oraz szkolnictwa każdego szczebla, a także wydaną publikację „Katalog dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące współpracy sektora edukacji i biznesu”.

4) Informacja ws. monografii naukowej „Kompetencje w branży spożywczej” – prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Animator Rady poinformowała członków o zakończeniu prac nad monografią pt. „Kompetencje w branży spożywczej” przygotowaną w ramach działania SGGW.

Działalność Rady jest finansowana na podstawie postanowień umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia 25 września 2019 r. w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

IMG_0652m

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020