logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji

W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. legislacji.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką w ramach prac grupy roboczej ds. legislacji w projekcie pn. Sektorowe Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi eksperckie dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych, analiz prawnych, ekonomicznych oraz rekomendowania rozwiązań/ zmian legislacyjnych, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku (10 osób).

Termin składania ofert 

Do dnia 7-08-2020 g. 16:00.

Szczegółowe informacje

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256303

Fotolia_56187196_L

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020