logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem

W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką lub Wykonawców, którzy dysponujących potencjałem kadrowym do świadczenia usługi eksperckiej. Usługa ekspercka świadczona będzie w ramach funkcjonującej w projekcie grupie roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje usługi eksperckie w następującym zakresie:
a) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa zawodowego (min. 2 osoby) – część A zamówienia
b) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa wyższego (min. 2 osoby) – część B zamówienia
c) usługi eksperckie w zakresie edukacji pozaformalnej (min. 2 osoby) – część C zamówienia
d) usługi eksperckie w zakresie rynku pracy tj. biznes/przedsiębiorców (min. 2 osoby) – Część D zamówienia
Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy dla poszczególnych części określono w części IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Termin składania ofert 

Do dnia 31-07-2020 g. 16:00.

Szczegółowe informacje

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255167


Hauptversammlung_2019

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020