logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Zmiany wprowadzające branżowe centra umiejętności

Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw:

  • projekt ustawy z uzasadnienie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12370503/12958737/12958738/dokument611925.pdf

  • OSR:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12370503/12958737/12958738/dokument611926.PDF

Projekt przewiduje utworzenie branżowych centrów umiejętności (zwanych dalej „BCU”), angażujących poszczególne branże w rozwój umiejętności oraz wspierających współpracę między kształceniem zawodowym (w tym na poziomie szkolnictwa wyższego) a biznesem. Zaplanowane rozwiązania będą stanowiły wzmocnienie i konsolidację działań na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w trzech obszarach (kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie), a tym samym wzmocnią reformę kształcenia zawodowego wdrażaną od roku szkolnego 2019/2020 i przyczynią się do rozwoju szkolnictwa branżowego w Polsce.

BCU stanie się nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do szkół, placówek i uczelni, w tym upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wspieranie szkół, placówek i uczelni w realizacji doradztwa zawodowego, w zakresie jednej z dziedzin zawodowych.

Dziedziny zawodowe oraz zawody przyporządkowane do tych dziedzin zostaną ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze obwieszczenia. BCU uzupełnią zatem istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. Istniejące obecnie centra kształcenia zawodowego oraz centra kształcenia ustawicznego oferują bowiem wsparcie wyłącznie dla uczniów w ramach kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego oraz kursy zawodowe w ściśle określonym, wąskim zakresie. Ich oferta jest ograniczona do zawodów szkolnictwa branżowego, jednocześnie nie specjalizują się one w danej branży. Nie doskonalą też nauczycieli. Natomiast BCU będą stanowiły kompleksowe miejsce rozwoju umiejętności nie tylko dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ale również dla studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób dorosłych, w tym osób potrzebujących przekwalifikowania się. Ponadto BCU będą wsparciem dla nauczycieli i wykładowców w zakresie rozwoju ich warsztatu pracy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020